Budowa dróg gminnych w rejonie osiedla Zacisze we Wschowie: ulica Czeska od km 0+000 do km 0+313 i ulica Węgierska od km 0+000 do km 0+118,50, wraz z odwodnieniem, oświetleniem drogowym i usunięciem kolizji słupa linii NN


Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 67400 Wschowa, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 655 408 600 , fax. 655 401 340
 • Data zamieszczenia: 2018-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
  Rynek 1
  67400 Wschowa, woj. lubuskie
  tel. 655 408 600, fax. 655 401 340
  REGON: 52678800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dróg gminnych w rejonie osiedla Zacisze we Wschowie: ulica Czeska od km 0+000 do km 0+313 i ulica Węgierska od km 0+000 do km 0+118,50, wraz z odwodnieniem, oświetleniem drogowym i usunięciem kolizji słupa linii NN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje: 1. Roboty drogowe ulica Czeska od km 0+000 do km 0+313 a) roboty przygotowawcze b) roboty rozbiórkowe c) roboty ziemne d) podbudowa e) elementy ulic f) nawierzchnia g) roboty pozostałe 2. Roboty drogowe - ulica Węgierska od km 0+000 do km 0+118,50 a) roboty przygotowawcze b) roboty ziemne c) podbudowa d) elementy ulic e) nawierzchnia f) roboty pozostałe 3. Roboty instalacyjne - Kanalizacja deszczowa - ulica Węgierska od km 0+000 do km 0+118,50 a) roboty przygotowawcze b) roboty ziemne c) roboty instalacyjne d) roboty odtworzeniowe 4. Linia oświetlenia drogowego; Likwidacja kolizji energetycznej a) roboty instalacyjne elektryczne- - Linia oświetlenia drogowego b) roboty instalacyjne elektryczne - Likwidacja kolizji energetycznej 5. Roboty i prace pozostałe a) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (1 kpl.) b) Badanie i określenie współczynnika zagęszczenia gruntu (1 kpl.) c) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu (1 kpl.) d) Wykonanie oznakowania drogowego na czas trwania robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu (1 kpl)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości 25000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony kosztorys ofertowy – w wersji uproszczonej, w oparciu o przedmiar robót oraz kosztorys „ślepy”, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia– w wykorzystaniem wzoru –załącznik nr 10 do SIWZ. (jeżeli dotyczy). 3. Dowód uiszczenia wadium, z zastrzeżeniem pkt.5 Rozdziału 8 SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (jeżeli dotyczy). 6. Wykonawca/każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – według załącznika nr 11 do SIWZ. W przypadku gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie według załącznika nr 11A do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf