Budowa bezobsługowego parku linowego przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65022 Zielona Góra, ul. Sulechowska
 • Telefon/fax: tel. 68 412 50 01 , fax. 68 412 50 09
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Sulechowska 41
  65022 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 412 50 01, fax. 68 412 50 09
  REGON: 98692300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa bezobsługowego parku linowego przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Budowa bezobsługowego parku linowego przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze. 2. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Źródlanej na terenie w Dolinie Gęśnika w Zielonej Górze na działkach 13/8, 25/14, 25/8, 24 obręb 6. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, w tym wykonanie prac projektowych polegających na: - dostosowaniu koncepcji z uwzględnieniem zaprojektowanych elementów w ramach Inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka-Gęśnik na cele parku miejskiego „Park Odkrywców” z Zielonej Góry”; - sporządzeniu Projektu Budowlanego i Projektów Wykonawczych, dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę; Wykonawca zapewni projektowe i wykonawcze rozstrzygnięcie wszelkich ewentualnych kolizji w zakresie opracowania na koszt własny. 2) zgłoszenie robót budowlanych do właściwego organu zgodnie z przedmiotem zamówienia, przygotowaną dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego; 3) wykonanie robót budowlanych zgodnie z przedmiotem zamówienia, projektem oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w terminie określonym w pkt 4 SIWZ. 4) wypełnienie wszystkich postanowień Decyzji o pozwoleniu na budowę. 5) uporządkowanie oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego terenów naruszonych podczas wykonywania przedmiotu zamówienia; 6) przekazanie obiektu do użytkowania; 7) przeprowadzenie odpowiednich szkoleń pracowników w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia oraz przekazanie instrukcji użytkowania obiektu; 8) zlecenie odbioru inauguracyjnego niezależnej, uprawnionej do tych czynności organizacji zgodnie z normą PN EN 15567-1; 9) przygotowanie regulaminu działania parku linowego; 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego zawartego w załączniku nr I.4 do SIWZ oraz Projektu Koncepcyjnego zawartego w załączniku nr I.5 do SIWZ. Zamawiający udostępnia fragment Planszy koordynacyjnej realizowanej Inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka-Gęśnik na cele parku miejskiego „Park Odkrywców” z Zielonej Góry, stanowiący załącznik nr I.6 do SIWZ w obrębie której, znajduje się Przedmiot Umowy. 5. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres min. 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót i rękojmi za wady na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. Uwaga: Dodatkowa gwarancja (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ. 6. Wszystkie dostarczone w ramach realizacji zamówienia materiały oraz sprzęty muszą być fabrycznie nowe, w pełni sprawne technicznie, wolne od wad, nie regenerowane, nie powystawowe i gotowe do użycie bez żadnych dodatkowych inwestycji Zamawiającego. Oferowany sprzęt i wyposażenie muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów w tym zakresie. Materiały, sprzęty oraz wyposażenie użyte dla realizacji przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadać odpowiednie wymagane prawem polskim atesty, certyfikaty, zezwolenia. 7. Wykonany przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. 8. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 9. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: 1) kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji i na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość inwestycji. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców; 2) harmonogram rzeczowo – finansowy. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego; Przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne mogące ograniczyć postęp realizacji Przedmiotu Umowy, a także uwarunkowania wynikające z konieczności działań polegających na ochronie fauny i flory znajdującej się na przedmiotowym obszarze. 3) kopię dokumentów potwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniają wymagania określone w pkt. 5.1.2. SIWZ oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 tekst jednolity z późn. zmianami); 4) oświadczenie z wykazem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zgodnie z §12 ust. 6 projektu umowy. 10. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) osób wykonujących nw. czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - szkoleniu pracowników Zamawiającego zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie Wykonawca udokumentuje poprzez przedstawienie oświadczenie, w którym Wykonawca wymieni osoby pracujące przy ww. robotach i poświadczy, że są zatrudnione na umowę o pracę. 11. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazanie nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Użyte w SIWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe – Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę: 1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr I.1 do SIWZ; 2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg załącznika Nr I.2 do SIWZ; 3) pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których w pkt 6.3 SIWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego. 4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; 2. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.mosir bip.e partner.pl informacji z sesji otwarcia ofert: 1)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu; 3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane wg załącznika nr III.1 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności z informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, z zastrzeżeniem pkt 7.6. SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.1.1) SIWZ; 2) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane wg załącznika nr III.2 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te usługi budowlane zostały wykonane należycie, z zastrzeżeniem pkt 7.6. SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.1.2) SIWZ; 3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami wg załącznika nr III.3 do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.2. SIWZ; 4) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.3. SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu dopuszcza się złożenie innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnienie warunku pkt 5.1.3 SIWZ. 5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; 6) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności wg załącznika nr III.4 do SIWZ; 7) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika nr III.5 do SIWZ; UWAGA:4. Dokumenty i oświadczenia wymienione w: 1) pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty; 2) pkt 7.2. SIWZ – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie www.mosir bip.e partner.pl informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w pkt 28.4) SIWZ składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia; 4) pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w pkt 32.3. SIWZ – dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia. 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp: a) zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1.2) SIWZ informacje potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tych podmiotów oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ, oraz b) zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7.3.5) – 7.3.7) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7.4. i 8 - 9 SIWZ; 6. Dowodami, o których mowa w pkt 7.3.1) lub 7.3.2) SIWZ, są: a) dla robot budowlanych – referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego te roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) dla dostaw i usług - referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składani ofert; 7. Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1. – 7.6. SIWZ musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione. 8. Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.3.5) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z wymaganiami pkt 8.1. SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf