Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych i innych nawierzchni na terenie.


Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 06400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 236 749 200 , fax. 23 672 29 63
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów
  Plac Jana Pawła II 6
  06400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 236 749 200, fax. 23 672 29 63
  REGON: 13037782400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.umciechanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych i innych nawierzchni na terenie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie nawierzchni dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych i innych nawierzchni terenów Gminy Miejskiej Ciechanów będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2018 r. w ramach realizacji: Część Nr 1 – bieżące utrzymanie nawierzchni utwardzonych – remonty nawierzchni chodników, Część Nr 2 – bieżące utrzymanie nawierzchni utwardzonych – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, utrwalanie i regeneracja nawierzchni, Część Nr 3 – bieżące utrzymanie nawierzchni dróg nieutwardzonych (żwirowych, szlakowych, gruntowych) Część Nr 4 – bieżące utrzymanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części stanowi: Przedmiar robót (Załącznik nr 7 do SIWZ), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 12 do SIWZ) oraz wykaz dróg gminnych (Załącznik nr 13 do SIWZ). Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający zgodnie z art. 45 ustawy Pzp. wymaga wniesienia wadium w wysokości dla: Cześć Nr 1 – 18.000,00 zł brutto Cześć Nr 2 – 20.000,00 zł brutto Cześć Nr 3 – 10.000,00 zł brutto Cześć Nr 4 – 4.000,00 zł brutto 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 97 1600 1462 1837 0686 3000 0004 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.; b. poręczeniach bankowych; c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia w osobnej kopercie dołączonej do oferty, a kserokopię gwarancji lub poręczenia załączyć (wpiąć) do oferty. 6. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formie gwarancji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 – 4 powyżej, zaleca się, aby dokument gwarancji zawierał między innymi następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) gwaranta (banku lub instytucji, ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresu, 2) przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, znak postępowania nadanego przez Zamawiającego, 3) kwotę gwarancji, 4) okres na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej terminowi związania ofertą), 5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. Wypełniony Formularz ofertowy – według wzoru Załącznika nr 1 do SIWZ; b. Wypełniony Formularz cenowy- według wzoru Załącznika nr 8 a-d do SIWZ; c. Wypełniony wykaz cen materiałów- według wzoru Załącznika nr 9 a- d do SIWZ; d. Wypełniony wykaz cen sprzętu - według wzoru Załącznika nr 10 a - d do SIWZ; e. Informacja o podwykonawcach – według wzoru Załącznika nr 6 do SIWZ; f. Oświadczenia wymienione na podstawie wymagań zawartych w rozdziale XI SIWZ; g. Inne dokumenty wymienione w rozdziale XI SIWZ. Wykonawca składając ofertę na więcej niż 1 część zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu jeden komplet oświadczeń i dokumentów o których mowa w rozdziale XI SIWZ. h) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdz. XI pkt 19.3 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, i) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia), j) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić - Informację o podwykonawcach -Załącznik nr 6 do SIWZ oraz „oświadczenie dotyczące podwykonawcy nie będącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca”, które zawarte jest w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf