Świadczenie usług porządkowych dla Krakowskiego Teatru Scena STU-1/ZP/2018


Krakowski Teatr Scena STU ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krakowski Teatr Scena STU
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30101 Kraków, Al. Krasińskiego
 • Telefon/fax: tel. 124 222 263 , fax. 124 222 263
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowski Teatr Scena STU
  Al. Krasińskiego
  30101 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 222 263, fax. 124 222 263
  REGON: 35130935200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.scenastu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Teatr

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług porządkowych dla Krakowskiego Teatru Scena STU-1/ZP/2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług porządkowych dla Krakowskiego Teatru Scena STU Zamówienie obejmuje sprzątanie pomieszczeń Krakowskiego Teatru SCENA STU w Krakowie z podziałem na trzy strefy: 1.strefa codziennego serwisu 8 godzinnego, 2.strefa serwisu nadliczbowego wynikającego z potrzeb repertuarowych Teatru, średnia ilość spektakli w sezonie to 235 w tym 3 premiery. 3.strefa serwisu 4 godzinnego na zasadach hotelowych w godzinach 10:00-14:00 Poniedziałek – Piątek oraz strefa serwisu 2 godzinnego na zasadach hotelowych w godzinach 12:00-14:00 w soboty, niedziele i święta
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000 pln Wadium jest wnoszone na okres związania ofertą . Okres ważności wadium rozpoczyna swój bieg wraz z terminem składania ofert. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a. w pieniądzu b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c. gwarancjach bankowych d. gwarancjach ubezpieczeniowych poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: BANK MILLENNIUM S.A. o/Kraków nr konta 76 1160 2202 0000 0000 6078 9821 Na dowodzie wpłaty należy wpisać Wadium na Świadczenie usług porządkowych dla Krakowskiego Teatru Scena STU Kserokopię dowodu wpłaty wadium należy załączyć do składanej oferty. O dacie wniesienia wadium w formie polecenia przelewu decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Zamawiającego. Oryginały dokumentów stwierdzających wniesienie wadium w pozostałych formach, należy złożyć w Sekretariacie Teatru a potwierdzoną przez Sekretariat kserokopie dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; b) w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania wykonali co najmniej 3 usługi porządkowe w obiektach kultury, oświaty – lub o podobnym zakresie działalności oraz co najmniej o wartości minimum 100000zł każda. c) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust1. Pkt.12-23ustawy Prawo zamówień publicznych; d) są ubezpieczeni w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 100000zł e) Zamawiający wymaga, aby osoby przewidziane do realizacji zamówienia legitymowały się co najmniej rocznym doświadczeniem w sprzątaniu obiektów o podobnym charakterze f) Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował niezbędnym sprzętem do wykonania zamówienia ( odkurzacze: przemysłowy, wodny, piorący, szorowarka mechaniczna, polerka mechaniczna) Ocena spełniania warunków nastąpi na podstawie niżej wymienionych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf