„Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem na stadionie w Ustrzykach Dolnych''.


Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Ustrzyki Dolne
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 38700 Ustrzyki Dolne, ul. Mikołaja Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 013 460-80-00 , fax. 013 460-80-16
 • Data zamieszczenia: 2018-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ustrzyki Dolne
  ul. Mikołaja Kopernika 1
  38700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 013 460-80-00, fax. 013 460-80-16
  REGON: 37044007000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wwww.ustrzyki-dolne.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem na stadionie w Ustrzykach Dolnych''.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem na stadionie w Ustrzykach Dolnych”. Zadanie należy wykonać zgodnie z wytycznymi dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ogłoszonych na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej: https://www.msit.gov.pl/pl/infrastruktura/fundusz-rozwoju-kultury/program-lekkoatletyczny/zalozenia/3705,Program-rozwoju-infrastruktury-lekkoatletycznej-edycja-2017.html Zamówienie zostanie podzielone na dwie części: I część: Wykonanie bieżni z nawierzchnią poliuretanową. II część: Wykonanie infrastruktury lekkoatletycznej. I część: Wykonanie bieżni okrężnej czterotorowej oraz bieżni prostej sześciotorowej do biegów sprinterskich z nawierzchnią poliuretanową dwuwarstwową o gr. min.48 mm ułożoną na podbudowie asfaltobetonowej o promieniu wirażowym R = 36,5m i szerokości toru 1,22m.Bieżnię należy wykonać zgodnie z załączonym Projektem Budowlanym z uwzględnieniem niezbędnych prac przygotowawczych, robót budowlanych i wyposażenia. II częśc: 1. Skocznia do skoku w dal i trójskoku - dwuścieżkowa, jednostronna. Nawierzchnia i podbudowa rozbiegu o parametrach i technologii jak dla bieżni. 2. Rzutnia do pchnięcia kulą – z sektorem rzutów z nawierzchnią z mączki ceglanej. Nawierzchnię koła do pchnięcia kulą zaprojektowano jako betonową. 3. Skocznia do skoku wzwyż – nawierzchnia i podbudowa rozbiegu o parametrach i technologii jak dla bieżni, z pogrubieniem nawierzchni do gr. 20 mm wg rysunku szczegółowego. Infrastrukturę lekkoatletyczną należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym – załącznik nr 9 do SIWZ. Całość wyposażenie zgodna z Certyfikatem IAAF: Lp. Nazwa Kod Ilość Jm 1 (Z) Zestaw pomiaru czasu - basic (timing set - basic) ZPCP14 1 kpl 2 Blok startowy stalowy wyczynowy (steel competition starting block) IAAF E-09-0583 PBS-01 6 szt 3 Pałeczki sztafetowe wyczynowe 6 szt. (competition relay batons) IAAF E-99-0159 PPA-38/6 1 kpl 4 Płotek wyczynowy stalowo-aluminiowy składany, wys.: 762, 838, 914, 991 i 1067 [mm] (competition hurdle) IAAF E-99-0157 PP-171 40 szt 5 Stojak do skoku wzwyż wyczynowy teleskopowy (competition HJ stand) IAAF E-99-0158 STW-02 1 kpl 6 Zeskok wyczynowy do skoku wzwyż 6 x 4 x 0,7 m (competition HJ landing area) IAAF E-03-0361 W-647 1 szt 7 Pokrowiec przeciwdeszczowy na zeskok W-647 (waterproof cover) P-647 1 szt 8 Poprzeczka do skoku wzwyż wyczynowa (competition HJ crossbar) IAAF E-08-0520 PW-400 4 szt 9 (Z) Garaż metalowy na zeskok W-647 do skoku wzwyż do samodzielnego montażu (self-assembly metal garage) GW-647 1 szt 10 Stelaż stalowy z wózkiem pod zeskok 6 m x 4 m (modular grid platform with transport cart) SW-6x4 1 szt 11 Pokrywa nierdzewna do wyczynowej belki do skoku w dal i trójskoku (stainless steel cover for competition take off board) PBN-S0250 3 szt 12 Belka do skoku w dal i trójskoku z ramą nierdzewną (competition take off board with stainless steel foundation tray) IAAF E-06-0433 S-250 3 szt 13 (Z) Mata czerwona na zeskocznię do skoku w dal i trójskoku (mesh sand pit cover) MP-001 40 m2 14 Grabie aluminiowe z krawędzią równającą (aluminium rake with levelling blade) GA-S0325 2 szt 15 Koło do pchnięcia kulą (shot put circle) IAAF E-06-0450 S-243 1 szt 16 Próg wyczynowy do pchnięcia kulą stalowo-drewniany (competition shot put toe board, steel-wood) IAAF E-06-0451 S-269 1 szt 17 Kula wyczynowa stalowa 7,26 kg, śr. 128 mm (competition shot put) IAAF I-04-0305 PK-7,26/128 1 szt 18 Kula wyczynowa stalowa 7,26 kg, śr. 120 mm (competition shot put) IAAF I-99-0152 PK-7,26/120 1 szt 19 Kula wyczynowa stalowa 7,26 kg, śr. 113 mm (competition shot put) IAAF I-04-0304 PK-7,26/113 1 szt 20 Kula wyczynowa stalowa 6 kg, śr. 105 mm (competition shot put) IAAF I-12-0584 PK-6/105 1 szt 21 Kula wyczynowa stalowa 6 kg, śr. 115 mm (competition shot put) IAAF I-02-0262 PK-6/115 1 szt 22 Kula wyczynowa stalowa 6 kg, śr. 125 mm (competition shot put) IAAF I-12-0585 PK-6/125 1 szt 23 Kula wyczynowa stalowa 5 kg, śr. 100 mm (competition shot put) IAAF I-12-0582 PK-5/100 1 szt 24 Kula wyczynowa stalowa 5 kg, śr. 110 mm (competition shot put) IAAF I-99-0151 PK-5/110 1 szt 25 Kula wyczynowa stalowa 5 kg, śr. 120 mm (competition shot put) IAAF I-12-0583 PK-5/120 1 szt 26 Kula wyczynowa stalowa 4 kg, śr. 95 mm (competition shot put) IAAF I-12-0588 PK-4/95 1 szt 27 Kula wyczynowa stalowa 4 kg, śr. 100 mm (competition shot put) IAAF I-99-0150 PK-4/100 1 szt 28 Kula wyczynowa stalowa 4 kg, śr. 110 mm (competition shot put) IAAF I-12-0581 PK-4/110 1 szt 29 Kula wyczynowa stalowa 3 kg śr. 85 mm (competition shot put) IAAF I-11-0532 PK-3/85 1 szt 30 Kula wyczynowa stalowa 3 kg, śr. 108 mm (competition shot put) IAAF I-11-0534 PK-3/108 1 szt 31 Kula wyczynowa stalowa 3 kg śr. 100 mm (competition shot put) IAAF I-11-0533 PK-3/100 1 szt 32 Kula wyczynowa stalowa 2 kg śr. 85 mm paraolimpijska (paralympic competition shot put) PK-2/85 1 szt 33 Kula wyczynowa stalowa 2 kg śr. 90 mm paraolimpijska (paralympic competition shot put) PK-2/90 1 szt 34 Stojak do kul na kółkach (rack for shot puts on wheels) SR-24-W 2 szt UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienie od umowy w zakresie realizacji II części zamówienia w terminie do 14.11.2018 r. w przypadku nieuzyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zmniejszenie zakresu zamówienia nie stanowi podstaw do żadnych roszczeń Wykonawcy z tego powodu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 11.B Wadium może być wnoszone w następujących formach: •pieniądzu; •poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; •gwarancjach bankowych; •gwarancjach ubezpieczeniowych; •poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 110). 11.C Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Nr 93 8621 0007 2001 0012 3347 0003 Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych tytułem: Wadium: „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem na stadionie w Ustrzykach Dolnych” Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Dane przelewu powinny identyfikować ofertę, którą zabezpiecza wniesione wadium. 11.D Potwierdzeniem wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) lub oryginał innej formy wniesienia wadium załączony do oferty. 11.E W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał dokumentu należy załączyć do składanej oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia specjalnych warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest: 1.przedłożyć w dniu podpisania umowy dowód osobisty – w przypadku gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna; 2.przedłożyć w dniu podpisania umowy oświadczenie, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt 3.3.B są zatrudnione przez Wykonawcę bądź podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, wraz z podaniem imion i nazwisk tych osób oraz wskazaniem podmiotu, który je zatrudnia – wg załącznika nr 7 do SWIZ, 3.w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. 5A.3 - na cały okres realizacji umowy – do odbioru końcowego zamówienia, 4.w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem: • uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, •uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, •uprawnień budowlanych do kierowania robotami w zakresie instalacji sanitarnych •zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczące osoby skierowanej do realizacji zamówienia o której mowa w pkt 5A.2

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf