Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Szkoły Podstawowej nr 3 w okresie od 02. 01. 2018 r. do 31. 12 .2018 r.


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41250 Czeladź, ul. Staszica
 • Telefon/fax: tel. 322 652 290 , fax. 322 652 290
 • Data zamieszczenia: 2017-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka
  ul. Staszica 47
  41250 Czeladź, woj. śląskie
  tel. 322 652 290, fax. 322 652 290
  REGON: 72705000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sp3.czeladz.pl/zamowienia/publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Szkoły Podstawowej nr 3 w okresie od 02. 01. 2018 r. do 31. 12 .2018 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Szkoły Podstawowej nr 3 w okresie od 02. 01. 2018 r. do 31. 12 .2018 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, co do rodzaju i ilości zamawianych produktów spożywczych przedstawiony jest w załączniku nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferowane produkty żywnościowe muszą spełniać parametry jakościowe określone dla danego asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno- epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełnienia przedmiotowego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), - załącznik nr 3 do SIWZ dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), załącznik nr 3 do SIWZ dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej, - załącznik nr 5do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf