ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Gmina Lgota Wielka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Lgota Wielka
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 97565 Lgota Wielka, Ul. Radomszczańska
 • Telefon/fax: tel. (044) 680 13 81 , fax. (044) 680 17 77
 • Data zamieszczenia: 2017-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lgota Wielka
  Ul. Radomszczańska 60
  97565 Lgota Wielka, woj. łódzkie
  tel. (044) 680 13 81, fax. (044) 680 17 77
  REGON: 59064813200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lgota.i-bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220), do punktów poboru przedstawionych w zestawieniu zbiorczym (załącznik nr 1 i 2 do SIWZ). Zamawiający podzielił postępowanie przetargowe na dwie części,. 2. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych, Gmina Lgota Wielka działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu niżej wymienionych jednostek: 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Brudzicach, 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Blakowej, 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Lgocie Wielkiej, 4) Środowiskowy Dom Samopomocy w Krępie 3. Proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. Zamawiający posiada umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieokreślony. 4. Każdy z wykonawców zamówienia może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na jedną z części. 5. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 6. Umowy sprzedaży energii elektrycznej będą zawierane odpowiednio przez Gminę Lgota Wielka oraz przez Gminę Lgota Wielka reprezentowaną przez dyrektorów poszczególnych jednostek w odniesieniu do punktów poboru danej jednostki.Obowiązkiem wybranegoWykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga w tym zakresie aby: Dla Część 1 zamówienia Wykonawca: - posiadał aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy Dla Część 2 zamówienia Wykonawca: - posiadał aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 16.3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.1do SIWZ – część 1 i/lub Załącznik nr 3.2. do SIWZ część 2 (odpowiednio do części na którą Wykonawca składa ofertę) 2) oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 13.1 SIWZ . 3) wykaz dostaw, które Wykonawca powierzy podwykonawcom – z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ (zgodnie z punktem 26.2 SIWZ Wykonawca, który nie będzie powierzał prac podwykonawcom przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie dołącza do oferty w/w załącznika). 4) W przypadku oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 5) W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca załącza do oferty w formie pisemnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf