Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych w Technikum: samochodowym, mechanicznym, ekonomicznym i informatycznym w ramach projektu: pn „Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej”


Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 23300 Janów Lubelski, ul. Ogrodowa
 • Telefon/fax: tel. 158 724 016 , fax. 158 724 015
 • Data zamieszczenia: 2017-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
  ul. Ogrodowa 20
  23300 Janów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 158 724 016, fax. 158 724 015
  REGON: 18486200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zszjanow.fc.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zespół Szkół Technicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych w Technikum: samochodowym, mechanicznym, ekonomicznym i informatycznym w ramach projektu: pn „Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie składa się z dwóch części: • część nr 1 – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem • część nr 2 – Dostawa wyposażenia do pracowni rysunku technicznego, pracowni pojazdów samochodowych oraz warsztatów szkolnych,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymogów dotyczących spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, Formularz rzeczowo – cenowy, stanowiący Załącznik 2a – 2b do SIWZ, Oświadczenie wykonawcy, że zaoferowane wyposażenie, sprzęt posiada stosowne certyfikaty CE, stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ, W terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf