Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego ogrodu przy Zespole Willowo-Ogrodowym w Gorzowie Wielkopolskim


Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 66400 Gorzów Wlkp., ul. Warszawska
 • Telefon/fax: tel. 95 732 28 43 , fax. 95 732 28 43
 • Data zamieszczenia: 2018-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
  ul. Warszawska 35
  66400 Gorzów Wlkp., woj. lubuskie
  tel. 95 732 28 43, fax. 95 732 28 43
  REGON: 28309600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.muzeumlubuskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego ogrodu przy Zespole Willowo-Ogrodowym w Gorzowie Wielkopolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego ogrodu w Zespole Willowo-Ogrodowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Warszawskiej 35, opracowanej zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 r. poz. 2187) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2017 r., poz. 1265) w oparciu o Zalecenia konserwatorskie nr WAB-II.4120.2.56.2013.AD z dn. 29 października 2013 r. oraz uzgodnienia z Zamawiającym i Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Dokumentacja projektowa powinna składać się z: 1. Projektu gospodarki drzewostanem zawierający: a. inwentaryzację geodezyjną i dendrologiczną drzew i krzewów, b. opis stanu biologicznego drzew i krzewów ze wskazaniem drzew/krzewów do usunięcia i/lub leczenia z uwagi na ich zły stan biologiczny, c. opis specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych na wskazanych drzewach/krzewach, d. analizę dendrochronologiczną umożliwiającą odczytanie pierwotnego układu drzewostanu ogrodowego lub jego pozostałości. 2. Projektu rewaloryzacji ogrodu zawierający: a. projekty branżowe w zakresie zieleni, renowacji i rekonstrukcji małej architektury ogrodowej (fontanny, kamiennych ławek, woliery), rekonstrukcji altany ogrodowej na podstawie zachowanych fotografii, odtworzenia alejek ogrodowych, zagospodarowania terenu po byłej szklarni i ogrodzie warzywnym na miejsce rekreacji rodzinnej, stworzenia ogródka jordanowskiego na terenie byłego kortu tenisowego, montażu systemu odpływu wód opadowych, montażu systemu nawodnienia ogrodu, montażu oświetlenia, montażu monitoringu wizyjnego, zagospodarowania przestrzeni na parking oraz na kompostownik, b. plansze zasadnicze projektu w skali 1:500 lub mniejszej, c. projekt graficzny przewodnika po ogrodzie, d. opracowane ścieżki edukacyjne, e. kosztorys inwestorski, f. wizualizację projektu ogrodu w postaci min. 12 widoków opracowanych na podstawie zdjęć stanu aktualnego z naniesieniem zagospodarowania docelowego. Na etapie projektowania dokumentacja powinna być uzgadniana z Zamawiającym i Delegaturą Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim. Dokumentacja projektowa powinna zostać przekazana w formie papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (całościowe projekty w formacie .pdf oraz odrębnie rysunki w formacie .dwg) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wniosku na pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wzór Umowy, stanowiący Załącznik nr 6 SIWZ. Każda strona wzoru umowy powinna być parafowana. 2. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia przedkładają: 1) Oświadczenie o ustanowieniu wspólnie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP. Przed zawarciem umowy Zamawiający zażąda przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców, 2) Oświadczanie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia. 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone przez każdego z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf