Usługi przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych na terenie miasta Piły


Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 64920 Piła, ul. Polna
 • Telefon/fax: tel. 672 126 558 , fax. 672 126 558
 • Data zamieszczenia: 2017-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile
  ul. Polna 3
  64920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 672 126 558, fax. 672 126 558
  REGON: 57084841500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.abip.pl/opirpapila

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych na terenie miasta Piły
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są usługi przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych na terenie miasta Piły w ilości 29 970 posiłków przez cały okres trwania umowy. 2. Wykonawca powinien przygotowywać i dostarczać posiłki, które w ciągu tygodnia nie mogą się powtórzyć. 3. Wykonawca dostarczy 29 785 posiłków w terminie od 08.01.2018 r. do 19.12.2018 r. każdego dnia od poniedziałku do piątku, wyłączając ferie zimowe, święta, wakacje oraz inne dni wolne od nauki. 4. Dodatkowo wykonawca dostarczy prowiant na wycieczki w ilości 185 posiłków w terminach wskazanych przez zamawiającego. 5. Posiłki dostarczane będą do świetlic socjoterapeutycznych wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji w godzinach między 12:00 a 15:00. 6. Posiłek do świetlic (wyłączając wycieczki) powinien składać się z: - 1 butelki wody (min. 250 ml) - bułki (50g) z okładem - owocu. 7. Posiłek na wycieczki powinien składać się z: - 2 butelek wody (min. 250 ml każda) - 2 bułek (50g) z okładem - owocu. 8. Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem na własny koszt. 9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki odpowiednio opakowane spełniające obowiązujące przepisy sanitarne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się takich zaświadczeń, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż w terminach określonym w pkt 1 i pkt 2 3) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę. Pełnomocnictwo winno być złożone albo w formie oryginału, albo w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf