Usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym dla budynków oraz lokali administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie


Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32500 Chrzanów, ul. Garncarska
 • Telefon/fax: tel. 326 233 191 , fax. 326 230 058
 • Data zamieszczenia: 2017-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
  ul. Garncarska 4
  32500 Chrzanów, woj. małopolskie
  tel. 326 233 191, fax. 326 230 058
  REGON: 12028897900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzzk.chrzanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym dla budynków oraz lokali administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym dla budynków oraz lokali administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie, w tym: a) usługi konserwacyjne, drobne, bieżące naprawy elementów budowlanych, instalacji wodno – kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz dozór i eksploatację sześciu kotłowni gazowych oraz konserwację placów zabaw; Szczegółowy zakres prac konserwacyjnych oraz wykaz obiektów objętych konserwacją zawierają załączniki 1a oraz 1b i 1c do specyfikacji. Powierzchnia lokali mieszkalnych (w tym pomieszczenia tymczasowe) objętych konserwacją wynosi 16936,60 m2, lokali użytkowych 7823,14 m2, lokali mieszkalnych w Wspólnotach Mieszkaniowych, będących własnością Gminy Chrzanów 21447,89 m2 oraz lokali użytkowych w Wspólnotach Mieszkaniowych, będących własnością Gminy Chrzanów 2026,14 m2 ; b) usługi pogotowia technicznego w razie awarii instalacji wodno – kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i innych zdarzeń losowych. Szczegółowy zakres prowadzenia pogotowia technicznego oraz wykaz budynków objętych pogotowiem technicznym zawierają załączniki 2a oraz 2b do specyfikacji. Powierzchnia lokali mieszkalnych (w tym pomieszczenia tymczasowe) objętych pogotowiem technicznym wynosi 16936,60 m2 , natomiast lokali użytkowych 6970,54 m2 . 2. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy, który stanowi integralną część SIWZ – załącznik nr 2 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.mzzk.chrzanow.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa odrębne oświadczenie, o którym mowa powyżej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do formularza ofertowego. 2. Formularz Ofertowy (FO) stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji. 3. Jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji innych podmiotów – załącza do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, sporządzone na druku lub wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 3 do formularza ofertowego. 4. Upoważnienie w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów przedłożonych przez wykonawcę wraz z ofertą. 5. Dowód wniesienia wadium. Opis sposobu złożenia wadium został zawarty w rozdziale VIII SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf