Usługa zaprojektowania, wykonania, uruchomienia oraz przeprowadzenia audytów wydajności systemu CRM i CMS dla programu Narodowa Baza Talentów.


Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-982 Warszawa, ul. Trylogii
 • Telefon/fax: tel. 22 569 99 14 , fax. 22 569 99 06
 • Data zamieszczenia: 2017-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Trylogii 2/16
  01-982 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 569 99 14, fax. 22 569 99 06
  REGON: 000786093
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.insp.waw.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa zaprojektowania, wykonania, uruchomienia oraz przeprowadzenia audytów wydajności systemu CRM i CMS dla programu Narodowa Baza Talentów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie oraz przeprowadzenie audytów wydajności serwisu internetowego NBT, w oparciu o specyfikację i materiały (kody źródłowe strony) dostarczone przez Zamawiającego. Czynności te obejmują w szczególności: 1) Adaptację projektu graficznego z serwisem CRM w porozumieniu z Zamawiającym. 2) Przygotowanie makiety funkcjonalnej systemu CRM. 3) Przygotowanie projektu graficznego projektu makiety funkcjonalnej systemu CRM. 4) Po akceptacji przez Zamawiającego projektu graficznego makiety funkcjonalnej systemu CRM – jego konwersja na zgodne ze standardami HTML, CSS oraz JavaScript/ECMAScript szablony, z uwzględnieniem urządzeń mobilnych. Zamawiający wymaga zastosowania kodowania znaków UTF-8. Wszystkie zasoby niezbędne do prawidłowego wyświetlenia systemu CRM powinny być ładowane z tego samego serwera, co strona – tj. nie dopuszcza się np. ładowania bibliotek JavaScript z zewnętrznych serwerów typu CDN. Wszystkie zasoby składające się na integralną strukturę systemu CRM ładowane w jej obrębie (tj. arkusze CSS, pliki JS, graficzne elementy szablonu systemu CRM) powinny być możliwie jak najmniejsze, poprzez zastosowanie takich technologii jak minifikacja, kompresja (dla obrazów: bez widocznej gołym okiem utraty jakości). Wymagane jest poprawne wyświetlanie zawartości we wszystkich grupach przeglądarek internetowych posiadających powyżej 3,0% udziału w rynku wg danych publikowanych przez gemiusRanking, dotyczących kwartału poprzedzającego bieżący w momencie realizacji niniejszego punktu. Ranking dostępny jest pod adresem: http://ranking.pl/pl/rankings/web-browsers-groups.html Narzędziem oceny poprawności kodu HTML jest walidator HTML W3.org (http://validator.w3.org/). Narzędziem oceny poprawności stylów CSS jest walidator CSS W3.org (https://jigsaw.w3.org/css-validator/). Narzędziem oceny poprawności kodu JS/ES jest JSLint (http://www.jslint.com/) oraz manualna inspekcja poprawności funkcjonowania elementów szablonów przeprowadzona przez Zamawiającego przy wykorzystaniu najnowszej dostępnej w momencie realizacji wersji przeglądarki Mozilla, Firefox z zainstalowanym rozszerzeniem Firebug. 5) Zaimplementowanie przygotowanych szablonów w wybranym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego oprogramowaniu CMR (Content Management System), który umożliwi Zamawiającemu samodzielne zarządzanie treścią stron informacyjnych Serwisu z użyciem edytora WYSIWYG (bez konieczności tworzenia/edycji HTML), również w zakresie przesyłania na serwer i osadzania w treści podstron dodatkowych obiektów, takich jak obrazy czy pliki do pobrania. CMR musi implementować obsługę wielu użytkowników o różnych poziomach dostępu, wraz z interfejsem do zarządzania użytkownikami i uprawnieniami przez głównego administratora, w tym możliwość zablokowania konta użytkownika (uniemożliwienie zalogowania się na nie) bez jego usuwania oraz możliwość zdalnego wylogowania użytkownika z panelu administracyjnego przez administratora. Musi również implementować dziennik logowań oraz dziennik zmian treści, tj. przechowywać informacje o tym, kiedy dany zasób (podstrona) był edytowany i przez którego użytkownika. Zakłada się, że CMR będzie korzystać z relacyjnej bazy danych pracującej w modelu serwer-klient (np. PostgreSQL, MySQL/MariaDB). Nie dopuszcza się przechowywania treści w formie statycznych podstron, z wyłączeniem buforowania. 6) Rozszerzenie oprogramowania CMR o moduły realizujące niestandardową funkcjonalność serwisu zgodnie ze specyfikacją, z uwzględnieniem mechanizmów importu i eksportu danych od/do podmiotów trzecich. Wytworzone moduły powinny uwzględnić walidację wprowadzanych przez użytkowników danych, bezpieczeństwo aplikacji (w szczególności ataki SQL injection, CSRF, XSS, przechwytywanie sesji, wstrzykiwanie kodu, wykonywanie poleceń systemowych itp.), szyfrowania danych przesyłanych przez Internet (certyfikat SSL dostarczony przez Zamawiającego) oraz przechowywania haseł w bezpiecznej postaci (przy użyciu silnego szyfrowania, np. algorytmu Blowfish). 7) Zaimplementowanie w Serwisie rozwiązania pozwalającego na gromadzenie i przeglądanie przez uprawnione osoby statystyk dot. wykorzystania Serwisu przez użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem liczby odsłon poszczególnych podstron w zadanym okresie czasu (z dokładnością co najmniej do 1 miesiąca), liczby unikalnych sesji w zadanym okresie czasu j/w. oraz informacji o wykorzystywanych przez użytkowników do przeglądania serwisu urządzeniach i przeglądarkach internetowych. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie do realizacji tej funkcjonalności usług zewnętrznych (jak np. Google Analytics), pod warunkiem że korzystanie z nich nie będzie obciążać Zamawiającego opłatami, oraz będzie realizowane poprzez protokół HTTPS. 8) Niepubliczne uruchomienie przygotowanego serwisu na infrastrukturze informatycznej Zamawiającego (specyfikacja określona poniżej). a) Przeprowadzenie testu wydajności (tzw. stress testu) Serwisu poprzez zasymulowanie interakcji użytkowników z Serwisem (z uwzględnieniem treści generowanych dynamicznie i operacji wykonywanych na bazach danych; Zamawiający dopuszcza pominięcie testowania wydajności operacji wymiany danych z podmiotami trzecimi) oraz udostępnienie wyników testu Zamawiającemu, ze szczególnym uwzględnieniem maksymalnej liczby jednoczesnych sesji. Zamawiający wymaga, żeby maksymalna liczba jednoczesnych sesji przy zadanych warunkach była nie mniejsza niż 2 500. 9) Publiczne uruchomienie Serwisu na infrastrukturze informatycznej Zamawiającego 10) Przekazanie Zamawiającemu wytworzonych w ramach realizacji Zamówienia materiałów, zarówno w postaci przygotowanej do uruchomienia Serwisu, jak i wszelkiego rodzaju nieprzetworzonego (np. poprzez procesy minifikacji, kompresji, obfuskacji) kodu źródłowego, szablonów graficznych etc. wraz z dokumentacją. 11) Przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72212000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 400,00 zł; 2) Wadium powinno obejmować okres związania ofertą tj. minimum 30 dni. Wykonawcy przy obliczaniu terminu, od którego zaczyna bieg termin związania ofertą powinni uwzględnić również dzień, w którym upływa termin składania ofert. 3) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu warunek ten uzna się za spełniony, jeżeli pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 5) Wadium w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ BNP PARIBAS 15 2030 0045 1110 0000 0260 9620; środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 12.12.2017. do godz. 12.30 pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy z postępowania; z zaznaczeniem: ,,Wadium w przetargu na usługę zaprojektowania, wykonania, uruchomienia oraz przeprowadzenia audytów wydajności systemu CRM i CMS dla programu Narodowa Baza Talentów - nr postępowania OOP.26.15.2017.MC 6) Zamawiający uzna termin wniesienia wadium przelewem bankowym za dotrzymany, jeśli kwota wadium będzie zaksięgowana na koncie Zamawiającego w terminie otwarcia ofert. 7) Dowód wniesienia wadium Wykonawca składa w wraz z ofertą. W przypadku: poręczeń bankowych, gwarancji bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dowód wniesienia wadium musi zostać dołączony do oferty w oryginale. 8) W dokumencie gwarancji lub poręczenia powinna być zamieszczona informacja, że gwarant lub odpowiednio poręczyciel dokona bezwarunkowej zapłaty na każde żądanie Zamawiającego. 9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 5 do dokumentacji przetargowej).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf