Transport dzieci do Szkoły Podstawowej w Michałowicach oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Michałowice do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019


Gmina Michałowice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Michałowice
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32-091 Michałowice, Pl. Józefa Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 123 885 740 , fax. 123 885 035
 • Data zamieszczenia: 2018-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Michałowice
  Pl. Józefa Piłsudskiego 1
  32-091 Michałowice, woj. małopolskie
  tel. 123 885 740, fax. 123 885 035
  REGON: 351555714
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.malopolska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport dzieci do Szkoły Podstawowej w Michałowicach oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Michałowice do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja następującej usługi: Transport dzieci do Szkoły Podstawowej w Michałowicach oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Michałowice do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 z podziałem na dwie Części: Część I: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Michałowicach Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Michałowicach (dowóz, odwóz) będzie się odbywał według tras 1-2: TRASA nr 1 - DOWÓZ Dowóz do Szkoły Podstawowej w Michałowicach na godzinę 7:50 Dowóz dzieci z kierunku miejscowości Widoma przez Maszków, Wilczkowice, Kozierów, Górną Wieś, Michałowice (autobus na min. 65 osób) – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do projektu umowy (trasa nr 1) – 24 km. TRASA nr 2 – ODWÓZ Odwóz w kierunku miejscowości Zerwana – Widoma – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do projektu umowy (trasa nr 2) 28,5km, godzina odwozu 13.40 autobus na co najmniej 65 dzieci oraz 15.30 autobus na co najmniej 35 dzieci Część II: Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Michałowice do placówek szkolno-wychowawczych. Trasy dowozu i odwozu dzieci z miejsc zamieszkania do szkół specjalnych: A) Dowóz i odwóz jednego dziecka wraz z opiekunem z miejscowości Michałowice, ul. Warszawka do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Miechowie, ul. Sienkiewicza 24 – dowóz i odwóz we wszystkie dni szkolne + miesiąc lipiec dni robocze. Należy uwzględnić odwiezienie opiekuna do miejsca zamieszkania - konieczny samochód do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo; B) Dowóz i odwóz jednego dziecka z miejscowości Zdzięsławice do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Kraków ul. Praska 64 – dowóz i odwóz we wszystkie dni szkolne – konieczny samochód do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo; C) Dowóz i odwóz jednego dziecka z miejscowości Wilczkowice do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krakowie, ul. Praska 64 – dowóz i odwóz we wszystkie dni szkolne; D) Dowóz i odwóz jednego dziecka z miejscowości Młodziejowice do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krakowie, ul. Praska 64 – dowóz i odwóz we wszystkie dni szkolne; E) Dowóz i odwóz jednego dziecka z miejscowości Wola Więcławska do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, ul. Tyniecka 7 – dowóz i odwóz we wszystkie dni szkolne; F) Dowóz i odwóz jednego dziecka z miejscowości Pielgrzymowice do Zespołu Szkół Specjalnych w Kraków, ul. Zakątek 2 – dowóz i odwóz we wszystkie dni szkolne; G) Dowóz i odwóz jednego dziecka z miejscowości Zdzięsławice do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 14 Kraków Os. Sportowe 28 – dowóz i odwóz we wszystkie dni szkolne; H) Dowóz i odwóz jednego dziecka z miejscowości Wola Więcławska do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 14 Kraków os. Sportowe 28 – dowóz i odwóz wszystkie dni szkolne, I) Dowóz i odwóz jednego dziecka z miejscowości Wilczkowice do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 14 Kraków, oś. Sportowe 28 – dowóz i odwóz we wszystkie dni szkolne; J) Dowóz i odwóz jednego dziecka z miejscowości Michałowice do Niepublicznego Przedszkola „Rozwijanka” Wieliczka, ul. Bednarka 6 K) Dowóz i odwóz jednego dziecka z miejscowości Michałowice do Maltańskiego Ośrodka Wczesnej Interwencji w Krakowie, ul. Kasztanowa 4; L) Dowóz i odwóz jednego dziecka z miejscowości Raciborowice do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Krakowie, ul. Zakątek 4; M) Dowóz i odwóz jednego dziecka z miejscowości Michałowice do Szkoły Podstawowej w Waganowicach; N) Dowóz i odwóz jednego dziecka z miejscowości Michałowice do Niepublicznej Szkoły Specjalnej dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu ,,Przyjazna Szkoła w Krakowie, ul. Prądnicka 10
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy – ( wg załącznika Nr 1 do SIWZ), 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy nie wynika ono z wpisu do KRS lub wpisu do CEIDG, 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub reprezentowania i zawarcia umowy - w przypadku podmiotów występujących wspólnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf