Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do szkół na terenie gminy Dobra w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich oraz dzierżawa autobusu gminnego


Gmina Dobra ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Dobra
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 72210 Dobra, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 913 914 528 , fax. 915 790 541
 • Data zamieszczenia: 2017-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobra
  Rynek 1
  72210 Dobra, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 914 528, fax. 915 790 541
  REGON: 81168431500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobragmina.pl, www.bip.dobragmina.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do szkół na terenie gminy Dobra w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich oraz dzierżawa autobusu gminnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów (dzieci) do Szkoły Podstawowej w Dobrej, Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach, Gimnazjum w Dobrej, Oddziałów przedszkolnych w Dobrej oraz „Dziennego Ośrodka Rehabilitacji” w Radowie Wielkim, realizowany w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych. Przedmiot zamówienia obejmuje dni nauki szkolnej w 2018 roku, a także wydzierżawienie od Zamawiającego autobusu gminnego (autobus do wykorzystania do przewozu uczniów). Dzierżawa autobusu gminnego będzie obejmowała cały okres trwania umowy. Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać licencję na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu osób (zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym - Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394 ze zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy - załącznik nr 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp), b) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź w kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf