ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA W BUDYNKACH URZĘDU GMINY W SUCHYM LESIE, GMINA SUCHY LAS


Gmina Suchy Las ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Suchy Las
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna
 • Telefon/fax: tel. 61 8926250 , fax. 61 8125212
 • Data zamieszczenia: 2017-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Suchy Las
  ul. Szkolna 13
  62-002 Suchy Las, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8926250, fax. 61 8125212
  REGON: 54933500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.suchylas.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA W BUDYNKACH URZĘDU GMINY W SUCHYM LESIE, GMINA SUCHY LAS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w budynkach urzędu gminy w Suchym Lesie, gmina Suchy Las. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku I do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia konieczności spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy- załącznik II do SIWZ; 2) jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 PZP;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf