„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 w Warszawie – 2018 rok”


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 im. Powstańców 1863 r. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 im. Powstańców 1863 r.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03772 Warszawa, ul. Kawęczyńska
 • Telefon/fax: tel. 22 619 53 82 , fax. 22 619 53 82 wew. 26
 • Data zamieszczenia: 2017-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 im. Powstańców 1863 r.
  ul. Kawęczyńska 2
  03772 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 619 53 82, fax. 22 619 53 82 wew. 26
  REGON: 80199300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 w Warszawie – 2018 rok”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 w Warszawie – 2018 rok” z podziałem na 6 części: Część 1: Pieczywo i wyroby cukiernicze Część 2: Wyroby garmażeryjne Część 3: Ryby i mrożonki. Część 4: Warzywa i owoce świeże. Część 5:. Mięso i wędliny. Część 6: Produkty ogólnospożywcze i nabiałowe oraz jaja.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa wraz z ofertą (zgodną z Załącznikiem nr 1 do SIWZ) wypełniony i podpisany formularz cenowy (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ). Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałania, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 poz. 1114 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf