Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej


Gmina Iłowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Iłowa
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 68120 Iłowa, ul. Żeromskiego
 • Telefon/fax: tel. 68 368 14 00 , fax. 68 368 14 01
 • Data zamieszczenia: 2017-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Iłowa
  ul. Żeromskiego 27
  68120 Iłowa, woj. lubuskie
  tel. 68 368 14 00, fax. 68 368 14 01
  REGON: 97077085300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ilowa.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej im Lotników Alianckich w Iłowej. 2. Przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji technicznej wraz z załącznikami, stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i niniejszą SIWZ. W zakres robót wchodzą m.in następujące prace: a) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem; b) wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń, c) zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż w cenie oferty, d) zagospodarowanie terenu: m.in. uporządkowanie terenu, e) przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń oraz dokumentacji powykonawczej i geodezyjnych pomiarów powykonawczych f) przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa, związanych z oddaniem obiektu do użytkowania w tym uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, g) współpraca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającym w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 4. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 5. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca winien zrealizować przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji technicznej, we wzorze umowy, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. 7. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej wraz z załącznikami, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ oraz w załączonym przedmiarze 8. Nomenklatura wg CPV: 1. Roboty budowlane 1.1. Grupy robót - 45.1;45.2;45.3;45.4 1.2. Klasy robót - 45.10;45.20;45.30;45.40 1.3. Kategorie robót - 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę, 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych, 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach, 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na postawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666.), osób wykonujących w zakresie realizacji zamówienia roboty ziemne, roboty w branży sanitarnej, roboty branży elektrycznej, roboty branży ogólnobudowlanej . 9.1. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. 9.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 9.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży według wyboru Zamawiającego wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity DZ.U. z 2016 r., poz.922). 9.4. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 100-zł brutto za każdą osobę za każdy dzień wykonywania pracy bez dopełnionego obowiązku o którym mowa w ust. 9. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi 1) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacja projektową stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ, wytycznymi określonymi w SIWZ obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego; 2) Użycie materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej; 3) Uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego w przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu mającego wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów lub urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzgodnienia tych elementów z autorem dokumentacji projektowe i Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia materiałów równoważnych, nie gorszych niż określone w tych dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem tych materiałów, na Wykonawcy ciąży obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, że proponowane materiały zamienne nie są gorsze od projektowych oraz uzyskania zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie; 4) Stosowanie materiałów odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy; 5) Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach; 6) Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa jakości, atesty itp., które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej, wykonanej w 2 egzemplarzach. Każdy z dokumentów musi być potwierdzony „za zgodność z oryginałem” i opatrzony czytelnym podpisem osoby odpowiedzialnej; 7) Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty dotyczące wykonanego przedmiotu zamówienia, a zwłaszcza: a. instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń, b. dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, c. protokoły z badania materiałów i urządzeń, d. dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, e. inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, które zaistniały w trakcie realizacji zadania zaakceptowane przez projektanta, f. ostateczne pozwolenia na użytkowanie, 8) Protokolarne przejęcie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz właściwe oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienie należytego ładu i porządku; 9) Urządzenie i oznakowanie placu budowy oraz utrzymywanie oznakowania w należytym stanie przez cały okres trwania budowy; 10) Zabezpieczenie budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie skutków finansowych z tego tytułu; 11) Prowadzenie robót zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego; 12) W cenie oferty Wykonawca zapewnienia obsługę geodezyjną, w tym wykonania powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, jeśli będą niezbędne dla prawidłowego zakończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 13) Używanie do wykonywania prac wyłącznie wydajnych oraz sprawnych maszyn, urządzeń i sprzętu. Odpowiedzialność za ich stan techniczny oraz zgodność z przepisami BHP spoczywa na Wykonawcy; 14) Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami BHP; 15) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca; 16) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcia działek i pokrycia wszystkich kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokólarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego; 17) W cenie oferty Wykonawcy pozostaje utylizacja materiałów z ewentualnego demontażu elementów istniejących; 18) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w związku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę; 19) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących jego pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, jeżeli te były związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy; 20) Zabezpieczenia lub wznowienia osnowy geodezyjnej narażonej na zniszczenie lub uszkodzenie; 21) Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu – jeśli wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy; 22) W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego; 23) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia urządzeń infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca; 24) Odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementów wyposażenia lub części obiektów objętych robotami budowlanymi; 25) Naprawa urządzeń infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac jak również odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementów wyposażenia lub części obiektów i terenów objętych robotami budowlanymi jak również terenów przyległych, z których korzystał Wykonawca w trakcie realizacji umowy, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca; 26) Wykonania prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii; 27) Bezzwłoczne pisemne powiadamianie Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach i okolicznościach stanowiących przeszkodę w realizacji przedmiotu umowy; 28) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia; 29) Likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych; 30) W przypadku prac ulegających zakryciu, kierownik budowy zobowiązany jest do złożenia wniosku do inspektora nadzoru inwestorskiego o odbiór wykonanej pracy z wpisem do dziennika budowy; 31) Uczestniczenie w radach budowy. 32) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objętymi umową, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe. 33) Kierownik budowy/robót, zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy na potrzeby dokumentowania robót budowlanych w taki sposób, aby dokonywane wpisy były czytelne (pismo staranne), 34) Kierownik budowy/robót działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikającymi z tej ustawy. 35) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 36) Uruchomienie obiektu. 1) Wykonawca zapewni uruchomienie całego obiektu kubaturowego i wszystkich jego elementów i wbudowanych urządzeń oraz wszystkich urządzeń, obiektów i elementów zagospodarowania terenu, wraz z wyposażeniem kompletnym obiektu wymaganym do jego prawidłowego użytkowania bez konieczności dodatkowego doposażania ze strony użytkownika oraz wg wymagań wynikających z obowiązujących przepisów, wyposażenia p.poż. wg wymagań obowiązujących przepisów i dokumentacji projektowej oraz wyposażeniem w instrukcje ogólne i stanowiskowe w szczególności w zakresie: instrukcji ogólnych użytkownika obiektu i urządzeń technologicznych w tym m.in. instrukcji dla użytkowania urządzeń i wyposażenia ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji p. poż. dla całej inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu w tym również scenariusza ewakuacji obiektów, itp. z wyłączeniem elementów wyposażenia sal. 2) Wykonawca zobowiązany jest do obsługi technicznej przez okres gwarancji, począwszy od daty przekazania obiektu do użytkowania, wykonanych wszystkich instalacji, wraz z zapewnieniem dostaw materiałów eksploatacyjnych i innych materiałów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji urządzeń oraz wszystkich zamontowanych instalacji, które zostały zamontowane przez Wykonawcę, a posiadające w swoich dokumentach gwarancyjnych zapis o obsłudze technicznej. 9.5. Informacje dodatkowe: Zamawiający nie przewiduje: a) składania ofert częściowych, b) zawarcia umowy ramowej; c) składania ofert wariantowych, d) zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; e) prawa opcji, f) rozliczenia w walutach obcych; g) przeprowadzenia aukcji elektronicznej; h) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; i) dynamicznego systemu zakupów; j) udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 9.6 W przypadku gdy w niniejszej SIWZ oraz w dokumentacji technicznej został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, partner, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznej lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy pzp., Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 9.7 W przypadku gdy w niniejszej SIWZ oraz w dokumentacji technicznej przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 9.8 Ilekroć w niniejszej SIWZ oraz w dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w ich braku inne stosowne normy w kolejności zgodnej z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy pzp. 9.9 Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, nie gorszego od określonego w dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobowiązany jest przed zamówieniem materiałów przedstawić stosowne dokumenty i uzyskać akceptację zamawiającego na ich wbudowanie. 9.10 Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej terenu, na którym ma być zlokalizowany przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy PLN). 2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: Nr: 50 9658 0006 0000 1443 2007 0004, z dopiskiem „Wadium – „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej” 4. Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Wykonawca załączy do oferty oryginał lub kserokopię dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) poświadczoną za zgodność z oryginałem. 5. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w odrębnej kopercie w sposób umożliwiający zwrot. W przypadku niezastosowania się do powyższego, zwrot oryginału będzie niemożliwy. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta oraz wskazanie ich siedzib; Beneficjentem poręczenia/gwarancji (Zamawiającym) jest Gmina Iłowa, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją, 3) kwotę wadium, 4) termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, 5) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca: 5.1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 5.2) którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie: b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 6) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 6. 8. Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania ofertą. 9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 10. Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – ( jeśli dotyczy) W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, ww. dokument, winien określać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zrealizuje te usługi, których wskazane zdolności dotyczą Ponadto do oferty należy załączyć: 1) formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2) dokument wniesienia wadium; 3) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf