ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA ISTNIJEĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. MŁOCHÓW GM. NADARZYN


Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-830 Nadarzyn, ul. Graniczna
 • Telefon/fax: tel. 22 739 42 00, , fax. 22 739 73 59
 • Data zamieszczenia: 2018-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.
  ul. Graniczna 4
  05-830 Nadarzyn, woj. mazowieckie
  tel. 22 739 42 00, , fax. 22 739 73 59
  REGON: 146319317
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pkn.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Przedsiębiorstwo komunalne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA ISTNIJEĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. MŁOCHÓW GM. NADARZYN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Młochów przy Alei Kasztanowej dz. nr 177 gm. Nadarzyn. 2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia i jego zakres przedmiotowy, w tym zakres robót i dostaw określa dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, wszystkich robót budowlanych i prac montażowych związanych z niezbędnymi urządzeniami, instalacjami technologicznymi i wyposażeniem w nowy sprzęt oczyszczalni, a w szczególności: 1) zakres rozbudowy oczyszczalni obejmuje: a) w części mechanicznej oczyszczalni ścieków: • przebudowę istniejącej przepompowni ścieków surowych, • montaż sitopiaskownika w budynku technologicznym, • wymiana kraty z pozostawieniem istniejącej zabudowy, • likwidacja istniejącego sita i komory rozdziału, b) w części biologicznej oczyszczalni ścieków: • przebudowę istniejącego reaktora BIOCON na zbiornik retencyjno- uśredniającego dla ścieków mechanicznie podczyszczonych, • budowę reaktora biologicznego typu BOS-EK-500 pracującego w technologii niskoobciążonego osadu czynnego składającego się z komór osadu czynnego, osadników wtórnych i komór stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego umieszczonego w budynku technologicznym, • montaż dmuchaw w projektowanym budynku technologicznym, • likwidację istniejących dwóch reaktorów BIOCON, c) w części gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków: • montaż kompletnej linii odwadniania i higienizacji osadów pomieszczeniem przejazdowym na przyczepę i biofiltrem, • budowa silosa na wapno, • remont istniejącego budynku zaplecza socjalnego wraz z drogami, zielenią i małą architekturą i agregatem prądotwórczym wolnostojącym, • przesunięcie i budowa ogrodzenia oczyszczalni, • przesunięcie szafki elektrycznej na nową linię ogrodzenia, • budowa sieci między obiektowych. Uwaga: Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni należy prowadzić na pracującym obiekcie - tzn.: bez przerw technologicznych w procesie oczyszczania ścieków. 2) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót), 3) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji, 4) dostarczenie oprogramowania sterującego automatyką oczyszczalni, 5) zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu techniczno-technologicznego nowych obiektów i instalacji, 6) przekazanie obiektów modernizowanej części oczyszczalni z obiektami towarzyszącymi (jako kompletnej, sprawnej instalacji wraz z wszelkimi dodatkowymi obiektami kubaturowymi, liniowymi i powierzchniowymi) do eksploatacji wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, 7) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej Decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu, 8) wykonanie prób eksploatacyjnych, a następnie przekazanie po uzyskaniu założonego efektu ekologicznego i pozwolenia na użytkowanie oczyszczalni do eksploatacji, 9) dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika wybudowanych obiektów, 10) uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy, 11) wywóz, zagospodarowanie lub utylizacja odpadów powstałych w związku z prowadzonymi robotami, 12) zagęszczenie gruntu w pasie po wykopach, z tym że w obrębie pasa drogowego – potwierdzone wynikami wskaźnika zagęszczenia, 13) obsługa geodezyjna, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej w 2 egz., 4. Ponadto w zakresie niezbędnej dokumentacji przedmiot zamówienia obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych –1 oryginał + 3 kpl.; 2) opracowanie nowej instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków - 4kpl.; 3) sporządzenie Dokumentacji Techniczno-Ruchowej wszystkich urządzeń odrębnie - 1 oryginał + 2 kpl.; 4) sporządzenie instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych - 1 oryginał + 3 kpl.; 5) wykonanie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji BHP, p.poż. - 4 kpl.; 6) sporządzenie sprawozdania z rozruchu, w którym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie osiągniętych przez niego parametrów technologicznych - 4 kpl.; 7) prowadzenie w trakcie rozruchu -dziennika rozruchu -– 1 oryginał ; 8) sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń personelu Zamawiającego- 3 kpl., 9) sporządzenie protokołów sprawdzeń i badań - 1 oryginał + 3 kpl.; 10) sporządzenie raportu po realizacyjnego w zakresie przeprowadzenia reprezentatywnych badań powietrza, hałasu i odorów, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie oddziaływania oczyszczalni na środowisko - 4 kpl. 11) sporządzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego Decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu – 1 egz. oryginał. 5.1. Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą, w formie elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie dwg oraz pdf, natomiast opisy, zestawienia i specyfikacje w formacie doc/xls oraz pdf. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy. 5.2. Z chwilą odbioru zainstalowanego oprogramowania, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodpłatnie licencji na korzystanie z oprogramowania przez czas nieokreślony na terytorium Polski, na następujących polach eksploatacji, zgodnie z art.50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1) instalacja, ładowanie, uruchamianie i przechowywanie, 2) wprowadzenie oprogramowania do pamięci (dowolnej ilości) komputerów, 3) zwielokrotnianie dowolną techniką, 4) tłumaczenie, przystosowanie, modyfikacja, 5) korzystanie z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem przez Zamawiającego. 5.3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do oprogramowania sterującego automatyką oczyszczalni, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 5.2., z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy. 5.4. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do oprogramowania sterującego automatyką oczyszczalni zostało uwzględnione w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy. 5.5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2, Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego, oraz inne podmioty działające na jego zlecenie zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji oprogramowania oraz do rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego lub podmioty działające na jego zlecenie z dokonanych zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji oprogramowania. Jeżeli wymagana jest w powyższym zakresie zgoda innej osoby, której przysługują prawa autorskie do oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się uzyskać na rzecz Zamawiającego pisemną zgodę tej osoby i dostarczyć ją do siedziby Zamawiającego. 5.6. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2, Wykonawca oświadcza, iż przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których oprogramowanie zostało utrwalone i przekazane Zamawiającemu. 5.7. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych wymienionych w niniejszym paragrafie oraz prawa do wyrażania zgody, o którym mowa w ust. 5.5, następuje bez ograniczeń co do czasu, ilości i terytorium (dotyczy zarówno terenu Rzeczpospolitej Polskiej, jak i obszaru poza jej granicami). 6. Zapewnienie w okresie gwarancji pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego. Wymagany czas reakcji na usunięcie awarii – max. 54 godziny od momentu zgłoszenia. W przypadkach zagrażających bezpieczeństwu obiektu lub niebezpieczeństwu związanemu z ochroną środowiska wymagany czas reakcji na rozpoczęcie usuwania awarii – 24 godziny. 7. Dopuszczenie złożenia oferty zawierającej materiały lub urządzenia równoważne. 1) Jeżeli w dokumentacji projektowej lub STWiOR pojawiają się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wszelkie materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów, stanowią jedynie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych. 2) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiOR pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i STWOiR. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o fakcie złożenia oferty równoważnej poprzez złożenie oświadczenia w formularzu oferty. 3) Dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały i urządzenia spełniają wymogi równoważności tj.: wykaz innych niż w SIWZ materiałów i urządzeń oraz ich parametrów technicznych, karty katalogowe lub temu podobne dokumenty, Wykonawca opracuje we własnym zakresie i złoży Zamawiającemu na wezwanie, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 3 SIWZ (art. 26 ust.2 ustawy Pzp). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych). Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w dokumentacji projektowej, STWiOR i warunkach technicznych. W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 8.1. Na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia – roboty murarskie. 8.2. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy i nie później niż 5 dni od zawarcia umowy, obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), lub inne dokumenty. 8.3. Dokumenty stanowiące dowody zatrudnienia na umowę o pracę ww. osób mogą być przedstawione w formie anonimizowanych kopii, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, itp). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 8.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, stanowiące dowody zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę: a) o których mowa w ust. 8.2, b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 8.5. W sytuacji gdy ww. osoby w okresie realizacji zamówienia rozwiążą umowę lub gdy uczyni to Wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby lub osób, inną osobę. 8.6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności wymienione w ust. 8.1, skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych osób oraz jako niewypełnienie wymagań umowy. 8.7. Z tytułu nie wywiązywania się z realizacji postanowień zawartych w ust. 8.1-8.6 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdą osobę i za każdy dzień wykonywania usług niezgodnie z umową. 8.8. W umowie z Podwykonawcą powinny znaleźć się odpowiednie zapisy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 8.9. Składając ofertę Wykonawca złoży jedynie oświadczenie w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności wymienione w ust. 8.1, przy realizacji niniejszego zamówienia, zawarte w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), natomiast dokumentację potwierdzającą spełnianie tych wymogów obowiązany będzie przedstawić zgodnie z postanowieniami ust. 8.1-8.6, a na etapie realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223110-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: Nr konta 18 8008 0008 2008 0090 0414 0003 5. Wadium wnoszone w pozostałych formach prosimy w formie oryginału załączyć do oferty. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Młochowie". 9. Wadium musi obejmować termin związania ofertą. 10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.13. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zawierające informacje wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO (załącznik nr 5 do SIWZ). 2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1). Wykonawca do oferty załącza zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia zasobów, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. VIII ust.2 SIWZ składa każdy z tych wykonawców. 5) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 6) Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 7) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 3 i 5, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 8) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 3 i 5, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne. 9) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 10) Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 11) Dokumenty oraz uzupełnione dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 12) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7.2. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wzywa Wykonawcę, który nie złożył oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności nie podlegania wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7.4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 7.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf