postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów spożywczych dla Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach


Fundacja im. Brata Alberta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Fundacja im. Brata Alberta
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32640 Rudawa, Radwanowice
 • Telefon/fax: tel. 122 585 910 , fax. 122 585 910
 • Data zamieszczenia: 2017-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja im. Brata Alberta
  Radwanowice 1
  32640 Rudawa, woj. małopolskie
  tel. 122 585 910, fax. 122 585 910
  REGON: 35055488800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.albert.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: fundacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów spożywczych dla Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach realizowana w okresie 12 miesięcy 2018 roku, przy czym dostawa warzyw i owoców realizowana będzie w okresie od stycznia do kwietnia 2018 r. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części. Rodzaje zamawianych asortymentów oraz ich ilości zostały wyszczególnione dla każdej części w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych według podziału na następujące zadania: a) zadanie 1 dostawa artykułów spożywczych b) zadanie 2 dostawa jaj c) zadanie 3 dostawa mięsa i wędlin d) zadanie 4 dostawa mrożonek e) zadanie 5 dostawa produktów nabiałowych f) zadanie 6 dostawa pieczywa g) zadanie 7 dostawa owoców i warzyw. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części przedmiotu zamówienia. 4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ, a także z odnośnymi przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. 6. Produkt równoważny to taki, który przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały wskazane w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do wprowadzania zmian w zakresie ilości poszczególnych asortymentów stanowiących przedmiot zamówienia w ramach każdej z części. Oznacza to, że Zamawiający – np. w zakresie zadania nr 1 - może zamówić więcej np. asortymentu A, a mniej np. asortymentu B. Wszelkie ewentualne zmiany ilościowe dokonywane będą w obrębie asortymentów wskazanych w załączniku nr 1, a także nie wykroczą poza wartość zawartej w ramach danego zadania umowy. Ponadto, Zamawiający dopuszcza ewentualność, że w ramach każdej z części przedmiotu zamówienia zamówi (poprzez zamówienia cząstkowe) maksymalnie do 10% mniej asortymentów niż wskazano w SIWZ. 8. Miejscem dostawy jest magazyn Zamawiającego znajdujący się w Schronisku dla Niepełnosprawnych - Radwanowice 1 - Wykonawca dostarczy zamówione artykuły żywnościowe do magazynu Zamawiającego na własny koszt i własne ryzyko. Wykonawca dokona również rozładunku zamówionego towaru do magazynu zamawiającego. Osobą upoważnioną do kontroli ilościowej i jakościowej dostarczonego towaru jest magazynier lub inna osoba przez niego upoważniona. 9. Dostawy realizowane będą na podstawie cząstkowych zamówień Zamawiającego przekazywanych przez Zamawiającego drogą telefoniczną. W zamówieniach tych Zamawiający określał będzie dokładną ilość i rodzaj zamawianego asortymentu. Zamówienia składane będą jeden raz w tygodniu w godzinach 8.00 –12.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca każdą pojedynczą dostawę zrealizuje w terminie do 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego zamówienia. Dostawa pieczywa odbyć się będzie codziennie, łącznie z sobotą, do godz. 08:00. 10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą następowały po każdym zrealizowanym prawidłowo cząstkowym zamówieniu według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy oraz ilości dostarczonych asortymentów. 11. Termin płatności z tytułu zrealizowanej dostawy cząstkowej wyniesie 21 dni. 12. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania wysokości zaoferowanych cen poszczególnych asortymentów przez cały okres realizacji zamówienia. Jedyną okolicznością dopuszczającą wzrost wartości zawartej umowy będzie zmiana przepisów prawa skutkująca zmianą podatku VAT.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie sformułował warunku w powyższym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, aktualne na dzień składania ofert potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 2 (lit. od A do G) do SIWZ. Oświadczenie to Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą. W przypadku, gdy Wykonawca składa oferty na kilka części, zobowiązany jest załączyć przedmiotowe oświadczenie do każdej z ofert. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy/om zobowiązany jest wskazać ten zamiar w punkcie 4 przedmiotowego oświadczenia. 2. Formularz ofertowy dla danego zadania – załącznik nr 3 (lit. od A do G) do SIWZ; 3. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę lub inny dokument, z którego wynikać będzie jej umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniach przetargowych, w tym podpisywania dokumentów przetargowych, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów rejestrowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2168 ze zm.). 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ, informacji określonej w art. 86 ust. 5 ustawy. Wzór oświadczenia udostępniony zostanie Wykonawcom do pobrania od momentu zamieszczenia powyższej informacji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf