Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „ Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2988S ul. Ludowa z drogą powiatową Nr 2990S wraz z przebudową ul. Górnośląskiej w Toszku”


Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 44-100 Gliwice, Zygmunta Starego
 • Telefon/fax: tel. 322 340 696 , fax. 322 340 696
 • Data zamieszczenia: 2017-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  Zygmunta Starego 17
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 322 340 696, fax. 322 340 696
  REGON: 27628965300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpgliwice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „ Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2988S ul. Ludowa z drogą powiatową Nr 2990S wraz z przebudową ul. Górnośląskiej w Toszku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2988S ul. Ludowa z drogą powiatową Nr 2990S wraz z przebudową ul. Górnośląskiej w Toszku” . W zakres zadania wchodzi opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych , uzyskanie pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie w oparciu o przygotowane dokumenty robót budowlanych zgodnie z zakresem opisanym w Programie Funkcjonalno- Użytkowym. Wykonanie robót obejmuje realizację w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2988S ul. Ludowa z drogą powiatową Nr 2990S ul. Górnośląska w Toszku wraz z remontem ul. Górnośląskiej w Toszku na długości ok. 510 mb, oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej na ul. Górnośląskiej. Szczegółowy zakres : a) wykonanie pełnobranżowej dokumentacji budowlano- wykonawczej w zakresie zgodnym z programem funkcjonalno- użytkowym wraz z dokonaniem zgłoszenia remontu ul. Górnośląskiej oraz zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na przebudowę skrzyżowania, oraz pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej a także z zapewnieniem udział autora dokumentacji projektowej ( wykonawczej) w nadzorze nad robotami budowlanymi b) wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji o której mowa w pkt.a) obejmujących w szczególności: - przebudowę skrzyżowania ( skrzyżowanie skanalizowane z wyspą typu kropla i przejściem dla pieszych z azylem) wraz z dopasowaniem istniejących wpustów ulicznych, - budowę kanalizacji deszczowej w ul. Górnośląskiej, w rozdziale od istniejącej kanalizacji sanitarnej, oraz zabudowa nowych wpustów podchodnikowych wraz z przykanalikami - demontaż istniejących wpustów i zaślepienie włączeń do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej - remont nawierzchni jezdni ul. Górnośląskiej oraz fragmentu ul. Ludowej kategorii ruchu KR3 wraz z wymianą konstrukcji drogi - utwardzenie poboczy, - przebudowę istniejących chodników wraz ze zjazdami, - regulację istniejących studni i zasuw - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego Do zadania inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie pełny zakres czynności określonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1322 ) tj. w szczególności: Na etapie realizacji: 1) współudział w spotkaniach z projektantem Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającym na etapie przygotowania dokumentacji dla zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2988S ul. Ludowa z drogą powiatową Nr 2990S wraz z przebudową ul. Górnośląskiej w Toszku w trybie "zaprojektuj i wybuduj". 2) współpraca z projektantem Wykonawcy robót budowlanych w toku realizacji zadania inwestycyjnego oraz nadzór nad zgodnością dokumentacji dla zadania” Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2988S ul. Ludowa z drogą powiatową Nr 2990S wraz z przebudową ul. Górnośląskiej w Toszku” z Programem Funkcjonalno – Użytkowym. 3) czynny udział w konsultacjach społecznych (jeśli zajdzie taka potrzeba). 4) przekazanie placu budowy Wykonawcy przy udziale Zamawiającego, 5) przekazanie Wykonawcy zarejestrowanego Dziennika Budowy wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji Inspektora Nadzoru, 6) informowanie Zamawiającego o postępie prac oraz realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego poprzez Raporty Miesięczne Inspektora, 7) sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę metodologii robót, harmonogramów, planów BIOZ i przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiającemu, 8) nadzór nad postępem robót pod względem technicznym, jakościowym, finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym, 9) koordynacja nadzoru geotechnicznego nad prowadzeniem prac w przypadku takiej konieczności, 10) informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania kontraktu na roboty w terminach umożliwiających ich usunięcie przez właściwe Biuro Projektów bez opóźnienia terminów zakończenia poszczególnych robót, 11) zatwierdzanie po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów, 12) sprawdzanie zgodności dostaw materiałów i urządzeń z kontraktem na roboty i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. urządzenia oraz ich świadectw pochodzenia, 13) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc ich składowania po zakończeniu robót, 14) bezzwłoczne informowanie o występowaniu na terenie budowy podwykonawców bez wiedzy i zgody Zamawiającego, 15) weryfikacja oświadczeń Wykonawcy i/lub Podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób realizujących inwestycję, oraz umów o pracę pracowników objętych oświadczeniem, celem potwierdzenia wymogu Zamawiającego dotyczącego obowiązku zatrudnienia określonych osób na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp przy realizacji inwestycji, jak również kontrola tych informacji w miejscu realizacji inwestycji (przynajmniej 1 raz w każdej dekadzie miesiąca sprawowania nadzoru), wraz z przekazywaniem Zamawiającemu stwierdzonych naruszeń w tym względzie, 16) sprawdzanie i kontrola realizacji projektu organizacji ruchu drogowego w związku z wykonywanymi robotami , 17) koordynacja robót w taki sposób, aby nie zakłócić pracy istniejących sieci i instalacji, 18) dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia terminowego zakończenia realizacji kontraktu na roboty przy minimalnym stopniu utrudnień dla mieszkańców, posiadaczy gruntów, na których prowadzone są roboty oraz posiadaczy nieruchomości przyległych, 19) nadzór, aby roboty wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, 20) monitorowanie zagrożeń dla środowiska w zakresie sposobu prowadzenia robót, 21) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad, 22) przeprowadzanie z Wykonawcą odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego o ile Zamawiający uzna swój udział za konieczny, 23) ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zmian przedstawionych przez Wykonawcę w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedłożenie do decyzji Zamawiającego, 24) sprawdzanie i akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy o wykonaniu robót i przygotowanie odpowiednich Świadectw Płatności, 25) sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawców do zapłaty przez Zamawiającego, 26) dokumentowanie wszelkich postępów prac oraz płatności, 27) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia powinny być opatrzone datą ich wykonania i z archiwizowane w formacie cyfrowym ( nośnik DVD lub CD– w ilości 1 egz. ) 28) nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych, pamiątkowych itp., 29) organizowanie okresowych spotkań w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, sporządzanie i uzgadnianie ze stronami protokołów z tych spotkań i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania, 30) obsługa kontroli (w tym organizacja spotkań roboczych) i przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektu w zakresie swoich praw i obowiązków, 31) udzielanie Wykonawcy pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych dokumentów i pozwoleń tj. weryfikacji przygotowanych dokumentów, wniosków administracyjnych, sprawdzania ich kompletności, bieżącego informowania Wykonawcy o obowiązujących przepisach i procedurach formalno-prawnych i administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych do obowiązujących przepisów), 32) zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, 33) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji kontraktu 34) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami kontraktu , 35) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót placu budowy w przypadku wypowiedzenia kontraktu 36) rozliczenie Kontraktu w przypadku jego wypowiedzenia, 37) sprawdzenie i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiającym, 38) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy w celu zgłoszenia zakończenia robót do nadzoru budowlanego, 39) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu, 40) bieżące dokonywanie przeglądów placów budowy pod względem bezpieczeństwa prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego oraz sporządzenie informacji z kontroli do wiadomości Zamawiającego i Wykonawcy robót. Na etapie po zakończeniu realizacji: 1) w okresie zgłaszania wad, w sytuacji wystąpienia wad lub uszkodzeń, niezwłoczne stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania wad, 2) zapewnienie stałego nadzoru w okresie zgłaszania wad: a) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy, b) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia stwierdzonych wad i ich odbiór, c) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów, d) organizowanie i dokonywanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z harmonogramem oraz na każde wezwanie Zamawiającego, e) prowadzenie dokumentacji w sprawie zgłaszania wad, f) konsekwentne egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych od Wykonawców oraz potwierdzenie usuwania usterek, g) składanie Zamawiającemu raportów po każdym przeglądzie gwarancyjnym, Inspektor Nadzoru, w porozumieniu z Zamawiającym, powinien realizować wszystkie inne czynności i zarządzenia określone przez Zamawiającego, a nie wymienione w powyższym zakresie zadań, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji kontraktu i zabezpieczenia interesów Zamawiającego. Zamawiający oczekuje, że cele te Inspektor Nadzoru osiągnie poprzez: 1) właściwą i profesjonalną organizację i koordynację robót, 2) administrowanie i zarządzanie kontraktami na roboty, 3) monitorowanie postępu prac pod względem rzeczowym i finansowym, 4) zapewnienie kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, 5) zapewnienie zgodności realizacji kontraktu na roboty z Prawem Budowlanym oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi, 6) skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych spełnienia wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót, 7) zapewnienie zgodności realizacji kontraktów na roboty z dokumentacją projektową oraz warunkami kontraktowymi, 8) właściwe rozliczenie kontraktu na roboty budowlane, 9) odbiór zadania, 10) właściwy nadzór w okresie zgłaszania wad, konsekwentne egzekwowanie obowiązków usuwania wad od Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: • wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, • wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu. b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą, Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: a) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3), oraz b) przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt III.4), na wezwanie Zamawiającego 5) wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. III.4), III.5) i III.7) tiret pierwsze.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf