Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Płońsk


Urząd Gminy w Płońsku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Gminy w Płońsku
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 09-100 Płońsk, Pułtuska
 • Telefon/fax: tel. 236 625 635, , fax. 236 622 426
 • Data zamieszczenia: 2017-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Płońsku
  Pułtuska 39
  09-100 Płońsk, woj. mazowieckie
  tel. 236 625 635, , fax. 236 622 426
  REGON: 13050494900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugplonsk.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Płońsk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Płońsk, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1289), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22 października 2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami,oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płońsk uchwałą Rady Gminy NrXXIV/160/2016 i uchwałą Rady Gminy Nr XXII/152/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Płońsk i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 1. Zakres prac obejmuje: 1.1. odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej lub wielolokalowej, w tym: 1) odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), w tym popiołu z palenisk (kotłów węglowych) będących wynikiem zwykłego bytowania. 2) odbieranie odpadów segregowanych; 1.2. obsługa w zakresie usuwania odpadów z gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w którym będą zbierane następujące rodzaje odpadów: 1) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, 2) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, 3) metale, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, 4) szkło, opakowania ze szkła, 5) drewno, opakowania z drewna, 6) zużyte opony, 7) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów mieszkań i niewielkich remontów domów, 8) gruz ceglany z remontów mieszkań i niewielkich remontów domów, 9) odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, 10) usunięte tynki, tapety, okleiny, 11) odzież, tekstylia, 12) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 13) urządzenia zawierające freony, 14) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, 15) leki, 16) baterie, akumulatory, 17) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 18) odpady ulegające biodegradacji, 19) odpady wielkogabarytowe; 1.3. dostarczanie właścicielom nieruchomości pojemników na odpady zmieszane i worków do selektywnej zbiórki, 1.4. program komputerowy na czas trwania umowy w ramach jej realizacji, Wykonawca będzie zobowiązany zainstalować na wskazanym stanowisku komputerowym będącym własnością Zamawiającego oprogramowanie umożliwiające bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę, 1.5. prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Płońsku 1.6. prowadzenie Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z częstotliwością co najmniej 2 razy do roku, 1.7. mycie pojemników 2 razy w trakcie trwania umowy, 1.8. obsługa 5imprez masowych w zakresie dostarczenia pojemników oraz odebrania odpadówi pojemników 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. odbieranie odpadów z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, gdzie obowiązywać będzie system mieszany pojemnikowo - workowy zbiórki odpadów komunalnych: 2.1.1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; a) niesegregowane odpady komunalne odbierane będą z pojemników odpowiadającym polskim normom PN-EN 840 o pojemności: 120 l, 240l, 1100 l, 6,5 m³; b) częstotliwość wywozu 1 raz w miesiącu, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym; c) obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych funkcjonującej w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem gm. Płońsk oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów; d) obowiązkiem Wykonawcy będzie również: - zapewnienie na własny koszt właścicielom nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych na czas trwania umowy pojemników na odpady zmieszane, - posprzątanie wokół ww. pojemników, gdy zajdzie taka potrzeba, między innymi poprzez zabranie dostawionych na pojemnikach worków z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi (ww. właściciele nieruchomości mają możliwość dostawienia tego rodzaju worków w przypadku, gdy pojemność pojemnika w danym okresie 1 miesiąca będzie niewystarczająca), - zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarnego poprzez mycie pojemników 2 razy w czasie trwania umowy, - przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu) informacji z miejsc odbioru odpadów tego rodzaju worków (adres nieruchomości i ilość dostawionych worków) potrzebnej do przeprowadzenia kontroli ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. 2.1.2. selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane); a) odbiór selektywnie zebranych odpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej będzie się odbywać w systemie workowym. Wprowadza się następujące rodzaje worków: - niebieski – o pojemności 120 l na odpady z papieru i tektury, - żółty – o pojemności 120 l na odpady z tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych, - zielony – o pojemności od 60 l do 120 l na odpady ze szkła białego i kolorowego oraz opakowań ze szkła, - brązowy – o pojemności 120 l na odpady zielone. b) worki do selektywnej zbiórki odpadów (dla mieszkańców przystępujących do segregacji, na wymianę, w ramach reklamacji) zapewnia Wykonawca; przedmiotowe worki powinny posiadać następujące parametry: - materiał – folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów, - oznakowanie – worki muszą być opatrzone nadrukowaną informacją na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone. c) częstotliwość wywozu 1 raz na miesiąc, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym; d) częstotliwość wywozu odpadów zielonych 1 raz w miesiącu w okresie kwiecień-listopad; e) obowiązkiem Wykonawcy będzie: - uzupełnianie na własny koszt właścicielom nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawianie w miejscu odbioru zapełnionych worków nowych pustych worków w dniu odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków; - zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych funkcjonującej w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem gm. Płońsk oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów; - posprzątanie wokół ww. worków, gdy zajdzie taka potrzeba. 2.2. Odbieranie odpadów z zabudowy wielolokalowej: 2.2.1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; a) odbiór z pojemników o pojemności od 240 l do 6,5 m³; b) częstotliwość wywozu 1 raz w miesiącu, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym; c) obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych funkcjonującej w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem gm. Płońsk oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów; d) obowiązkiem Wykonawcy będzie również: - zapewnienie na własny koszt właścicielom nieruchomości wielolokalowych na czas trwania umowy pojemników na odpady zmieszane, - posprzątanie wokół ww. pojemników i kontenerów, gdy zajdzie taka potrzeba, między innymi poprzez zabranie dostawionych worków z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi (ww. właściciele nieruchomości mają możliwość dostawienia tego rodzaju worków w przypadku, gdy pojemność pojemnika w danym okresie 1 miesiąca będzie niewystarczająca), - zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarnego poprzez mycie pojemników 2 razy w czasie trwania umowy, - przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu) informacji z miejsc odbioru tego rodzaju worków (adres nieruchomości i ilość dostawionych worków) potrzebnej do przeprowadzenia kontroli ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. 2.2.2. selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane) a) odbiór selektywnie zebranych odpadów na terenie zabudowy wielolokalowej prowadzony będzie poprzez pojemniki o pojemności min. 1300 l, z zachowaniem następującej kolorystyki: - pojemnik żółty typu siatkowego z napisem „plastik, metal” do odpadów z tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych, - pojemnik niebieski typu dzwon z napisem „papier” do odpadów z papieru i tektury, - pojemnik biało-zielony typu dzwon z napisami „szkło bezbarwne” i „szkło kolorowe” do odpadów ze szkła. b) częstotliwość wywozu 1 raz w miesiącu, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym; c) obowiązkiem Wykonawcy będzie: - zapewnienie na własny koszt właścicielom nieruchomości wielolokalowych na czas trwania umowy pojemników na selektywnie zebrane odpady komunalne, - zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych funkcjonującej w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem gm. Płońsk oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów; - bieżące utrzymywanie czystości i porządku wokół rozstawionych pojemników. 2.3. W przypadku niemożności przekazania odpadów komunalnych z przyczyn losowych (choroba, dłuższa nieobecność) w terminie określonym w harmonogramie Wykonawca zobowiązany jest dokonać odbioru odpadów komunalnych w możliwie najkrótszym terminie na wniosek Zamawiającego. 2.4. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 2.4.1. Wykonawca będzie prowadził Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na terenie do którego posiada tytuł prawny. 2.4.2. Punkt będzie czynny w dni robocze(od poniedziałku do piątku) w godz. od 8:00 do 18:00 oraz w soboty od godz. 8:00 do 14:00. W tym czasie PSZOK powinien być dozorowany przez minimum jednego pracownika. Pracownik będzie przyjmował wymienione wyżej odpady dostarczone przez mieszkańców gminy Płońsk, po okazaniu przez nich dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy (np. dowód osobisty, umowa najmu, potwierdzenie dokonywania opłat za odpady itp.). Przy odbiorze poszczególnych frakcji wyselekcjonowanych odpadów pracownik będzie ważył te odpady lub w inny sposób określał ich ilość, co zanotuje w ewidencji jakościowej i ilościowej przyjmowanych odpadów wraz z adresem posesji/właściciela nieruchomości. Pracownik ma obowiązek wydać mieszkańcowi dokument potwierdzający przyjęcie jego odpadów do PSZOK. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku na terenie PSZOK. Pojemniki na odpady powinny być na bieżąco opróżnianie. 2.4.3. W ramach prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów przewiduje się zbieranie następujących odpadów: - papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, - tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, - metale, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, - szkło, opakowania ze szkła, - drewno, opakowania z drewna, - zużyte opony, - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów mieszkań i niewielkich remontów domów, - gruz ceglany z remontów mieszkań i niewielkich remontów domów, - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, - usunięte tynki, tapety, okleiny, - odzież, tekstylia, - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, - urządzenia zawierające freony, - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, - leki, - baterie, akumulatory, - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, - odpady ulegające biodegradacji, - odpady wielkogabarytowe. 2.4.4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych funkcjonującej w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem Gm. Płońsk oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. 2.5. Prowadzenie Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 2.5.1. Rodzaje odbieranych odpadów: - meble i inne odpady wielkogabarytowe - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - zużyte opony(4 szt. na gospodarstwo). 2.5.2. Częstotliwość odbioru odpadów w formie zbiórki objazdowej – co najmniej dwa razy do roku w dniach ustalonych w harmonogramie. 2.5.3. Lokalizacja punktów zbiórki (postoju MPSZOK): zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. 2.5.4. Czas zbiórki (postoju MPSZOK) w jednej lokalizacji w danym dniu harmonogramu: zgodnie z potrzebami uprzątnięcia odpadów. 2.5.5. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych funkcjonującej w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem Gm. Płońsk oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. 3. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia. 3.1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości, objętych zamówieniem, w dniu podpisania umowy. 3.2. Wykonawca wyposaży nieruchomości objęte niniejszą umową w pojemniki i worki do dnia 31 grudnia 2017 r. Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego informacji e-mailem będzie niezwłocznie dostarczał worki dla mieszkańców przystępujących do segregacji. Wykonawca będzie dostarczał worki na wymianę w ilości odpowiadającej liczbie worków odebranych. 3.3. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 7:00-16:00. Pojemniki i worki z odpadami będą wystawiane do godziny 7:00 w dniu wyznaczonym w harmonogramie do drogi publicznej, wtedy, gdy odległość posesji od tej drogi jest mniejsza bądź równa 100 m. Gdy ta odległość jest większa niż 100 m odpady zostaną odebrane sprzed posesji. 3.4. W przypadku niemożności odbioru odpadów komunalnych, na skutek okoliczności zaistniałych po stronie Wykonawcy, w terminie wynikającym z harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór odpadów nastąpi najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu, w którym odebranie nie było możliwe. 3.5. Wystąpienie, niezależnych od Wykonawcy, przeszkód uniemożliwiających odbiór odpadów komunalnych na części lub całości terenu gminy zwalnia Wykonawcę z obowiązku odbioru odpadów do czasu ustąpienia przyczyny. Zamawiający zrealizuje zaległy odbiór odpadów bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny. W przypadku wystąpienia przeszkód, które mogą uniemożliwiać odbiór przez okres powyżej 14 dni Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą ustali alternatywną metodę realizacji umowy. 3.6. Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca sporządzi harmonogramy odbioru, które Zamawiający po akceptacji opublikuje na swojej stronie internetowej, a Wykonawca w formie wydruków, zobowiązany jest przekazać właścicielom nieruchomości przed pierwszym odbiorem odpadów. 3.7. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu półrocznych sprawozdań, zgodnych z art. 9n ust.1-3 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1289). 3.8. Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów, o których mowa w art. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1289). 3.9. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej ilość odebranych odpadów komunalnych oraz wykonywanych tras przejazdu (na wypadek reklamacji lub ewentualnie innej potrzeby uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych informacji). 3.9.1. Zamawiający zastrzega sobie między innymi możliwość żądania od Wykonawcy zapisów urządzeń GPS zamontowanych na pojazdach, którymi Wykonawca wykonuje usługę, trasówek oraz informacji z czujników wyładunku, które umożliwią kontrolę trasy pojazdu przewożącego odpady oraz jego miejsce wyładunku. 3.10. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikowania prawidłowości prowadzonej segregacji. 3.10.1. Wykonawca na nieruchomościach, na których zgodnie ze złożoną deklaracją nie są posegregowane odpady pozostawi żółtą kartkę (ostrzeżenie) np.„Źle posegregowane, następnym razem postaraj się lepiej”. 3.10.2. Wykonawca po dwukrotnym ostrzeżeniu właściciela, zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej i niezwłocznego powiadomienia faxem lub e-mailem Zamawiającego o niedopełnieniu obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości. 3.10.3. Zgodnie z art. 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1289) - w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania ich jako zmieszane odpady komunalne. 3.10.4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu faktur wraz z kartami przekazania odpadów oraz ze sprawozdaniem z miejsc odbioru worków z odpadami niesegregowanymi (zmieszanymi) dostawianych do pojemników przeznaczonych na tego rodzaju odpady (adres i ilości dostawionych worków). W ww. sytuacji Wykonawca sporządzi również dokumentację fotograficzną. 3.10.5. Zgodnie z art. 9e ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1289) - zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości. 3.11. Za zawinione szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich w trakcie wykonywania usługi odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 3.12. Wykonawca zapewnia właściwy stan sanitarny (mycie i dezynfekcję) pojazdów używanych podczas realizacji zamówienia. 3.13. Wykonawca winien dysponować sprzętem umożliwiającym odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych przy drogach nie spełniających parametrów dróg publicznych. 3.14. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej (odpadów poprodukcyjnych). 3.15. Zamawiający dostarczy i będzie aktualizował wykaz nieruchomości, do których Wykonawca będzie obowiązany dojechać bezpośrednio do posesji i odebrać odpady. 3.16. Procedura reklamacyjna 3.16.1. Zamawiającemu, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez Wykonawcę, przysługuje reklamacja. 3.16.2. Zamawiający zgłasza Wykonawcy reklamację faxem lub e-mailem. 3.16.3. Realizacja reklamacji odbędzie się w ciągu ….. godz. od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić faxem lub e-mailem. 3.16.4. Reklamacja dotyczyć może nieodebrania odpadów w wyznaczonym w harmonogramie terminie, niedostarczenie worków dla mieszkańców przystępujących do segregacji, pozostawienia niedostatecznej (na wymianę) liczby worków lub nieodpowiednich worków, nieodebrania odpadów z PSZOK, niezapewnienia MPSZOK. 3.16.5. Każdy właściciel nieruchomości ma możliwość zgłoszenia reklamacji do Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania reklamowanej usługi. 3.16.6. Reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, jeżeli Wykonawca udowodni, że wykonał prawidłowo usługę lub nie wykonał jej z przyczyn leżących po stronie właściciela nieruchomości lub Zamawiającego. 3.16.7. Zamawiający będzie rozstrzygał o zasadności reklamacji na podstawie danych przekazanych przez Wykonawcę, tj. zapisów urządzeń GPS zamontowanych na pojazdach, którymi Wykonawca wykonuje usługę oraz trasówek. Pomocniczo w rozstrzygnięciu zasadności reklamacji mogą być, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawcę, inne dane pochodzące z urządzeń zamontowanych na pojazdach, którymi wykonywana jest usługa oraz inne zapisy tras pojazdów, pozwalające na określenie pozycji pojazdu w odpowiednim czasie, a także dokumentacja fotograficzna. 3.16.8. Zamawiający dostarczy i będzie aktualizował wykaz nieruchomości, do których Wykonawca będzie obowiązany dojechać bezpośrednio do posesji i odebrać odpady. 4. Dane charakteryzujące zamówienie. 4.1. Charakterystyka Gminy Płońsk Gmina Płońsk, położona w centralnej części powiatu, w północno - zachodniej części województwa mazowieckiego, otacza swoim obszarem miasto Płońsk. Sąsiaduje z 6 gminami powiatu płońskiego: Baboszewo, Sochocin, Joniec, Załuski, Naruszewo i Dzierzążnia. 1) Powierzchnia gminy Płońsk wynosi 127 km2. 2) Liczba mieszkańców na terenie gminy Płońsk, na podstawie złożonych deklaracji – 6999 osoby. Stan na dzień 30.10.2017 r. Uwaga: liczba osób przewidziana do objęcia zamówieniem w ciągu okresu jego realizacji może wzrosnąć lub zmaleć i jest zależna od złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości. 3) 6919 osób mieszka w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz 80 osoby w zabudowie wielolokalowej. 4) Gmina Płońsk liczy 42 miejscowości: Arcelin, Bogusławice, Bońki, Brody, Cempkowo, Cholewy, Cieciórki, Ćwiklin, Ćwiklinek, Dalanówek, Ilinko, Ilino, Jeżewo, Kluczewo, Kownaty, Koziminy-Stachowo, Krępica, Lisewo, Michalinek, Michowo, Młyńsk, Nowe Koziminy, Pilitowo, Poczernin, Poświętne, Pruszyn, Raźniewo, Siedlin, Skarżyn, Skrzynki, Słoszewo, Słoszewo-Kolonia, Stare Koziminy, Strachowo, Strachówko, Strubiny, Szeromin, Szerominek, Szpondowo, Szymaki, Woźniki, Wroninko. 5) Liczba nieruchomości: a) liczba nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych: 2181 b) liczba budynków wielolokalowych: 3 4.2. W Gminie Płońsk w roku 2016 odebrano następujące ilości odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje: KOD ODPADU FRAKCJE ODPADÓW MASA ODEBRANYCH ODPADÓW [Mg] 200301 zmieszane 1400,400 200102 szkło 68,350 200139 tworzywa sztuczne 104,221 200101 papier i tektura 28,615 200201 odpady ulegające biodegradacji 19,970 200307 odpady wielkogabarytowe 72,760 200136 zużyty sprzęt elektroniczny 7,580 200127 Farby, tusze, farby drukarskie 0,300 200203 inne odpady nie ulegające biodegradacji 7,720 170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu 127,580 160103 zużyte opony 0,640 PSZOK 150102 opakowania z tworzyw sztucznych 4,680 160103 zużyte opony 0,640 200102 szkło 0,790 200111 tekstylia 0,460 200136 zużyty sprzęt elektroniczny 1,830 200138 drewno inne niż wymienione w 200137 0,490 200140 metale 0,780 200307 odpady wielkogabarytowe 19,566 170107 zmieszane odpady z betonu 20,940 150101 opakowania z papieru i tektury 2,940 200201 odpady ulegające biodegradacji 23,232
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), prowadzonego przez Wójta Gminy Płońsk w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 2) aktualne zezwolenie starosty na zbieranie i transport odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1987),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf