Modernizacja dwóch dróg gminnych usytuowanych w miejscowowści Zaręba


Gmina Siekierczyn ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Siekierczyn
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 59818 Siekierczyn, Siekierczyn
 • Telefon/fax: tel. 757 221 778 , fax. 757 221 750
 • Data zamieszczenia: 2018-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siekierczyn
  Siekierczyn 271
  59818 Siekierczyn, woj. dolnośląskie
  tel. 757 221 778, fax. 757 221 750
  REGON: 23082156900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.siekierczyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dwóch dróg gminnych usytuowanych w miejscowowści Zaręba
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dwóch dróg gminnych usytuowanych w miejscowości Zaręba. W ramach zamówienia należy wykonać ZADANIE A: 1. „Modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Zarębie od Stacji Kolejowej do Ponikowa”, która składa się z modernizacji dwóch odcinków: a) modernizacja odcinka nr 1 polegająca na: • ścięciu zawyżonych poboczy gruntowych, • remoncie istniejącej nawierzchni jezdni o szerokości 2,8-3,2 m z brukowca, • uformowaniu poboczy drogi szer. po 50 cm z niesortu kamiennego śr. gr. 10 cm, b) modernizacja odcinka nr 2 polegająca na: • wykonaniu koryta drogi o głębokości 0-10 cm, śr. 5 cm na istniejącej nawierzchni o śr. szerokości 3,0 m, • ścięciu zawyżonych poboczy gruntowych z poszerzeniem pasa drogowego do szerokości 4,5 m, • wykonaniu warstwy dolnej gr. 10 cm podbudowy z kamienia łamanego 0-63 o szerokości 4,0-4,5 m, • wykonaniu warstwy górnej gr. 10 cm podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5 o szerokości 4,0-4,5 m, • wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,0-3,5 m, • uformowaniu poboczy drogi szer. po 50 cm z niesortu kamiennego śr. gr. 6 cm, • wykonaniu zjazdów i mijanek drogowych, • konserwacji istniejących i budowie nowych elementów odwodnienia podłużnego i poprzecznego drogi (rowy, przepust, mostek sklepieniowy, sączki poprzeczne). c) Zestawienie zabudowy projektowanych elementów: • odcinek nr 1:  długość drogi – 260,00 mb,  powierzchnia istniejącej nawierzchni z brukowca 849,00 m2,  remont nawierzchni z brukowca – 169,8 m2,  zjazdy drogowe – 33,00 m2,  powierzchnia poboczy – 260,00 m2, • odcinek nr 2:  długość drogi – 805,00 mb,  powierzchnia podbudowy tłuczniowej – 3 592,50 m2,  powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 2 787,50 m2,  zjazdy drogowe – 305,00 m2,  mijanki drogowe – 120,00 m2  powierzchnia poboczy – 805 m2, Oraz ZADANIE B: 2. „Modernizacja drogi gminnej – ul. Stawowa w Zarębie” polegająca na: a) wykonaniu koryta drogi o głębokości 0-10 cm, śr. 5 cm, szerokości 12-3,5 m, b) profilowaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni z poboczami, jako podłoża o szer. 13-3,8 m, c) wykonaniu warstwy dolnej podbudowy gr. po 10 cm z mieszanki bazaltowej 0-63, szer. 13-3,8 m, d) wykonaniu warstwy górnej podbudowy gr. po 10 cm z mieszanki bazaltowej 0-31,5, szer. 13-3,8 m z wykończeniem miałem kamiennym, e) wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 12-2,8 m, f) uformowaniu poboczy drogi szer. po 50 cm z niesortu kamiennego śr. gr. 6 cm g) wykonaniu zjazdów drogowych, h) wykonaniu bariery drogowej ochronnej prawostronnej w km 0+174-0+190. i) zestawienie zabudowy projektowanych elementów: • długość drogi objętej opracowaniem – 200 mb. • powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 690,10 m2 • powierzchnia podbudowy tłuczniowej – 882,10 m2 • powierzchnia poboczy – 192 m2 • zjazdy drogowe – 38 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 11 000 zł (słownie jedenaście tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz "Oferta Wykonawcy" (wzór zał. nr 1 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów jeżeli jest wymagane. 3. Dowód wniesienia wadium - kserokopia, 4. Kosztorys ofertowy szczegółowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf