Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju, ZS nr 3 Specjalnych w Pszczynie, w roku 2018


Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 43230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna
 • Telefon/fax: tel. 322 107 185
 • Data zamieszczenia: 2017-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój
  ul. Szkolna 13
  43230 Goczałkowice-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 322 107 185
  REGON: 27253621500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.goczalkowicezdroj.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju, ZS nr 3 Specjalnych w Pszczynie, w roku 2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goczałkowice – Zdrój do Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach - Zdroju i oraz do Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych na ulicy Zamenhoffa w Pszczynie we wszystkie dni nauki szkolnej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, który opisuje trasy i planowane godziny przywozu i odwozu dzieci (uczniów). Szacunkowa ilość kilometrów dziennie do przejechania to 85.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi się wykazać , że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydaną na postawie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf