Dostawy produktów żywnościowych do stołówki I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze w 2018 roku


I Liceum Ogólnokształcące ogłasza przetarg

 • Zamawiający: I Liceum Ogólnokształcące
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 78425 Biały Bór, ul. Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 943 739 026 , fax. 943 739 026
 • Data zamieszczenia: 2017-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: I Liceum Ogólnokształcące
  ul. Dworcowa 25
  78425 Biały Bór, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 739 026, fax. 943 739 026
  REGON: 33109785900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.liceum-bialybor.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy produktów żywnościowych do stołówki I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze w 2018 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PAKIET NR I – Produkty mleczarskie (CPV 15500000-3) PAKIET NR II – warzywa, owoce, warzywa przetworzone, cytrusy (CPV 15330000-0, 15331000-7) PAKIET NR III – Mrożonki - warzywa, owoce, ryby (CPV 15331100-8; 15200000-0) PAKIET NR IV – Mięso i wyroby mięsne, wędliny (CPV 15100000-9; 15131130-5) PAKIET Nr V – Różne produkty ogólnospożywcze, jaja (CPV 15800000-6; 03142500-3) PAKIET NR VI – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie (CPV 15810000-9)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku - Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf