Dostawa sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i dysków zewnętrznych dla Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej


Politechnika Warszawska Wydział Architektury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Warszawska Wydział Architektury
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00659 Warszawa, ul. Koszykowa
 • Telefon/fax: tel. 0-226282887, 6284162 , fax. 0-22 6283236
 • Data zamieszczenia: 2017-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska Wydział Architektury
  ul. Koszykowa 55
  00659 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-226282887, 6284162, fax. 0-22 6283236
  REGON: 155433000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i dysków zewnętrznych dla Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i dysków zewnętrznych dla Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Zamówienie realizowane będzie w 8 częściach: Część 1: Komputer przenośny – 1szt., (kod CPV: 30213100-6 komputery przenośne); Część 2: Komputer przenośny – 1szt., (kod CPV: 30213100-6 komputery przenośne); Część 3: Komputer przenośny – 1szt., (kod CPV: 30213100-6 komputery przenośne); Część 4: Komputer przenośny – 1szt., (kod CPV: 30213100-6 komputery przenośne); Część 5: Urządzenie wielofunkcyjne – 1szt., (kod CPV: 30232110-8 drukarki laserowe); Część 6: Dysk zewnętrzny – 1szt., (kod CPV: 30234100-9 - dysk magnetyczny); Część 7: Dysk zewnętrzny – 1szt., (kod CPV: 30234100-9 - dysk magnetyczny); Część 8: Dysk zewnętrzny – 2 szt., (kod CPV: 30234100-9 - dysk magnetyczny);
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem nazw (firm) podwykonawców oraz inne oświadczenia wynikające z wzoru; 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. ust. 1-2 niniejszej SIWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 A i B do SIWZ; 3) wypełnioną przez Wykonawcę tabelę techniczną zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ, która powinna zawierać w szczególności opis parametrów oferowanego produktu - wskazanego przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (uwzględnionym w załączniku nr 3 do SIWZ - tabela techniczna zamówienia) - dla każdej części zamówienia uwzględniona została odrębna tabela. Zamawiający zastrzega, iż opis parametrów oferowanego produktu powinien być autorskim opracowaniem Wykonawcy, tj. nie powinien stanowić w całości lub w części kopii opisu przedmiotu zamówienia zawartego w tabeli technicznej - kolumna dot. minimalnych oczekiwań Zamawiającego 4) formularz cenowy - załącznik nr 4 do SIWZ. 5) ewentualne pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy udzielone przez Wykonawcę (imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli osoba podpisująca nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, również w przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf