Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku mazowieckim na rok 2018


Szkoła Podstawowa Nr 5 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05300 Mińsk Mazowiecki, ul. Małopolska
 • Telefon/fax: tel. 0-25 758 29 57 , fax. 0-25 759 65 34
 • Data zamieszczenia: 2017-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 5
  ul. Małopolska 11
  05300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 0-25 758 29 57, fax. 0-25 759 65 34
  REGON: 58444900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp5minskmaz.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: placówka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku mazowieckim na rok 2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim na rok 2018. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzach cenowych stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ pakiet 1 – pakiet 6. Przedmiot zamówienia dzieli się na 6 części (pakietów) i jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod następującymi kodami: Pakiet 1 – dostawa mięsa, drobiu i wyrobów wędliniarskich /CPV 15100000-9, 15110000-2, 15112000-6, 15112100-7, 15111000-9, 15131120-2, 15131135-0/ - opis w załączniku nr 2 do SIWZ – pakiet 1; Pakiet 2 – dostawa ryb /CPV 15220000-6/ - opis w załączniku nr 2 do SIWZ – pakiet 2; Pakiet 3– dostawa świeżych warzyw i owoców /CPV 03200000-3, 03221000-6, 15300000/ - opis w załączniku nr 2 do SIWZ – pakiet 3; Pakiet 4 – dostawa różnych produktów spożywczych /CPV 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000/ - opis w załączniku nr 2 do SIWZ – pakiet 4; Pakiet 5 – dostawa produktów garmażeryjnych /CPV 15894000-1, 15812120-0/ - opis w załączniku nr 2 do SIWZ – pakiet 5; Pakiet 6 – dostawa pieczywa i produktów cukierniczych /CPV 15810000-9, 15820000-2/ - opis w załączniku nr 2 do SIWZ – pakiet 6; Artykuły spożywcze muszą być dostarczane w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu cenowym. Dostawy towaru muszą być realizowane przy użyciu środków transportowych przeznaczonych do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi – zachowanie rozdzielności transportu, odpowiednia temperatura podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu. Dostarczony towar winien być świeży z okresami ważności odpowiednimi dla danego asortymentu, wysokiej jakości, bez wad fizycznych oraz powinien odpowiadać Polskim Normom. Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. W przypadku stwierdzenia dostawy złej jakości, nie nadającego się do spożycia lub przeterminowanego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej do następnego dnia po zgłoszeniu) wymienić daną partię towaru na świeżą, nadającą się do spożycia. Produkty żywnościowe powinny spełniać wymogi aktualnego prawa żywnościowego, w szczególności Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 poz. 149) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1154).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie dotyczące wspólnego wykonania zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. Wykonawca, który powierza wykonanie zamówienia Podwykonawcom wykazuje, która część przedmiotowego zamówienia będzie powierzona podwykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf