DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH WRAZ Z MONTAŻEM DLA WYDZIAŁU MECHATRONIKI


Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
 • Województwo: warszawskie
 • Adres: 02525 Warszawa, ul. św. Andrzeja Boboli
 • Telefon/fax: tel. 0-22 234-85-89 , fax. 0-22 849-99-36
 • Data zamieszczenia: 2017-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
  ul. św. Andrzeja Boboli
  02525 Warszawa, woj. warszawskie
  tel. 0-22 234-85-89, fax. 0-22 849-99-36
  REGON: 155433000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH WRAZ Z MONTAŻEM DLA WYDZIAŁU MECHATRONIKI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH WRAZ Z MONTAŻEM
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ZGODNIE Z ZAPISAMI W SIWZ ROZDZIAŁ VI

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf