Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz na warsztaty kreatywności w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino” działanie 3.2.1 RPO 2014-2020


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 76-214 Smołdzino, ul. Bohaterów Warszawy
 • Telefon/fax: tel. 0-59 8117321 , fax. 0-59 8117321
 • Data zamieszczenia: 2017-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie
  ul. Bohaterów Warszawy 48
  76-214 Smołdzino, woj. pomorskie
  tel. 0-59 8117321, fax. 0-59 8117321
  REGON: 77155467800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz na warsztaty kreatywności w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino” działanie 3.2.1 RPO 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz na warsztaty kreatywności w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino” działanie 3.2.1 RPO 2014-2020
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf