Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, tablic interaktywnych oraz urządzeń wielofunkcyjnych


Urząd Gminy i Miasta w Miechowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32200 Miechów, ul. Sienkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 041 3830040 w. 19 , fax. 413 832 378
 • Data zamieszczenia: 2017-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
  ul. Sienkiewicza 25
  32200 Miechów, woj. małopolskie
  tel. 041 3830040 w. 19, fax. 413 832 378
  REGON: 52394000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, tablic interaktywnych oraz urządzeń wielofunkcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji zadania pn „Podniesienie wyników edukacyjnych w wybranych szkołach podstawowych na terenie Gminy i Miasta Miechów" realizowanego w ramach 10 Osi priorytetowej wiedza i kompetencje Regionalnego Programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.1 rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.3 edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Zakres postępowania obejmuje następujące zadania częściowe : Zadanie częściowe nr 1 Dostawa i montaż laptopów – 33 sztuki Szczegółowy OPZ znajduje się w załączniku nr 1a do SIWZ Zadanie częściowe nr 2 Dostawa MS Office Pro 2016 Szczegółowy OPZ znajduje się w załączniku nr 1b do SIWZ Zadanie częściowe nr 3 Dostawa projektora multimedialnego - 10 sztuk Szczegółowy OPZ znajduje się w załączniku nr 1b do SIWZ Zadanie częściowe nr 4 Dostawa tablic multimedialnej + projektor + uchwyt do projektora – 2 sztuki Szczegółowy OPZ znajduje się w załączniku nr 1b do SIWZ Zadanie częściowe nr 5 Dostawa tabletów - 4 sztuki Szczegółowy OPZ znajduje się w załączniku nr 1b do SIWZ Zadanie częściowe nr 6 Dostawa rzutnika multimedialnego + ekran - 1 sztuka Szczegółowy OPZ znajduje się w załączniku nr 1b do SIWZ Zadanie częściowe nr 7 Zakup 1 licencja dla 25 użytkowników dla Microsoft Exchange Standard 2016 lub równoważna Szczegółowy OPZ znajduje się w załączniku nr 1b do SIWZ Zadanie częściowe nr 8 Dostawa laptopa - 1 szt Szczegółowy OPZ znajduje się w załączniku nr 1b do SIWZ Zadanie częściowe nr 9 Dostawa sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego – 2 sztuki Szczegółowy OPZ znajduje się w załączniku nr 1c do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia– nie spełnia) na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, określonych w części V SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf