„BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO W GRABOWIE KOŚCIERSKIM”


Gmina Nowa Karczma ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Nowa Karczma
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 83404 Nowa Karczma, ul. Kościerska
 • Telefon/fax: tel. 586 877 127 , fax. 586 877 171
 • Data zamieszczenia: 2018-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Karczma
  ul. Kościerska 9
  83404 Nowa Karczma, woj. pomorskie
  tel. 586 877 127, fax. 586 877 171
  REGON: 19167523800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowakarczma.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO W GRABOWIE KOŚCIERSKIM”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim na terenie działek 830/5, 326/9 i 248/7 w następującym zakresie: 1.1. Roboty przygotowawcze; 1.2. Wykonanie toru dla rolkarzy z kostki betonowej bezfazowej; 1.3. Wykonanie placu zabaw obejmującego zestaw zabawowy, ściankę wspinaczkową, huśtawkę podwójną, bujak na sprężynie, huśtawkę ważkę; 1.4. Wykonanie siłowni plenerowej obejmującej twister obrotowy i wahadło, wyciąg górny i wyciąg siedząc(montaż na jednym pylonie), orbitrek, wioślarz (urządzenie dwufunkcyjne może zostać zastąpione dwoma urządzeniami jednofunkcyjnymi. Funkcje urządzeń mogą być łączone dowolnie, jednak jedno urządzenie nie może pełnić więcej niż dwie funkcje, liczba zamontowanych urządzeń nie może być mniejsza niż 4, urządzenia muszą pozwalać na realizację wszystkich w/w funkcji); 1.5. Wykonanie ogrodzenia panelowego z bramą i bramką; 1.6. Sadzenie drzew i krzewów; 1.7. Wykonanie oświetlenia obejmującego m.in. 6 słupów i opraw LED; 1.8. Montaż ławek, śmietników i stojaka rowerowego; 1.9. Roboty towarzyszące. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna obejmująca: 2.1. Projekt budowlany: Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego; 2.2. Dodatkowe wymagania dla materiałów budowlanych; 2.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót: Budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim; 2.4. Przedmiar robót: Budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim;. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.).: 3.1. Wykonywanie robót budowlanych na terenie budowy, w szczególności robót ziemnych, konstrukcyjnych i nawierzchniowych. 4. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach wskazano znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy przyjąć, iż to są wskazania przykładowe. Zamawiający dopuszcza proponowanie innych materiałów i urządzeń, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z pozostałymi zapisami SIWZ i załączników oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej, a także nie będą powodować: istotnych zmian konstrukcyjnych, przyjętej technologii oraz zmian w wydanych postanowieniach, decyzjach, uzgodnieniach i pozwoleniach. 5. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne” oraz dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 6. Przedmiot zamówienia należy realizować w sposób uwzględniający wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112700-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu w oryginale oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf