Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w wariantach rozszerzonych, obejmujących siłownię zewnętrzną, plac zabaw, strefę relaksu i gier wraz z zagospodarowaniem terenu.


Gmina Myszyniec ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Myszyniec
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 07430 Myszyniec, Plac Wolności
 • Telefon/fax: tel. 297 721 141 , fax. 297 721 141
 • Data zamieszczenia: 2018-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Myszyniec
  Plac Wolności 60
  07430 Myszyniec, woj. mazowieckie
  tel. 297 721 141, fax. 297 721 141
  REGON: 54660900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: myszyniec.nowoczesnagmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w wariantach rozszerzonych, obejmujących siłownię zewnętrzną, plac zabaw, strefę relaksu i gier wraz z zagospodarowaniem terenu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji zadania pn. „Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w wariantach rozszerzonych, obejmujących siłownię zewnętrzną, plac zabaw, strefę relaksu i gier wraz z zagospodarowaniem terenu”. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018, ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Nieruchomości, na których przewidywane są roboty budowlane to działka o numerze ewidencyjnym 172/26, położona przy ul. Brata Zeno w Myszyńcu, obręb ewidencyjny 0007 Myszyniec oraz działki o numerze ewidencyjnym 1132 i 1133, położone przy ul. Świerkowej w Myszyńcu, obręb ewidencyjny 0007 Myszyniec. W ramach inwestycji planuje się wykonanie siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu z nawierzchnią trawiastą (dostawa i montaż łącznie 12 urządzeń siłowni plenerowej oraz dwóch podwójnych betonowych stołów do gry w chińczyka i w szachy), placu zabaw o nawierzchni piaszczystej (dostawa i montaż łącznie 11 elementów placu zabaw), a także wykonanie trawnika, nasadzeń oraz wzniesienie ogrodzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3A, 3B, 3C do SIWZ tj. dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia, w szczególności projektu budowlanego - załącznik 3A, kosztorysu ofertowego (przedmiar robót) - załącznik 3B i STWiOR – szczegółowych specyfikacji technicznych - załącznik 3C oraz w pozostałym zakresie określonym w dziale II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212140-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy, zawierający, w szczególności cenę ofertową oraz wykaz dotyczący podwykonawców (art. 36b ust. 1). 2. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli dotyczy (zobowiązanie tych podmiotów winno być złożone w oryginale). 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z sesji otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23.Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: - w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawców, ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy Wykonawca wypełnia oświadczenie, którego treść zawiera Załącznik nr 1A i 1B, - oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, - Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą,- w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy oraz każdy z wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf