Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi w okresie od 02. 01. 2018 r. do 31. 12 .2018


Szkoła Podstawa nr 2 w Czeladzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawa nr 2 w Czeladzi
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-250 Czeladź, Szkolna
 • Telefon/fax: tel. 322658569
 • Data zamieszczenia: 2017-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawa nr 2 w Czeladzi
  Szkolna 6
  41-250 Czeladź, woj. śląskie
  tel. 322658569
  REGON: 000727044
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sp2.czeladz.pl/zamowienia/publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi w okresie od 02. 01. 2018 r. do 31. 12 .2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest - Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Szkoły Podstawowej nr 2 w okresie od 02. 01. 2018 r. do 31. 12 .2018 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, co do rodzaju i ilości zamawianych produktów spożywczych przedstawiony jest w załączniku nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - http://www.sp2.czeladz.pl/zamowienia/publiczne Oferowane produkty żywnościowe muszą spełniać parametry jakościowe określone dla danego asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno- epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełnienia przedmiotowego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) - zał nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) - zał nr 4 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zał nr 5 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf